zdjęcie ratusz

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XXVII SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wystąpienie Wojewody Małopolskiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa w roku 2016.
 8. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2016 rok.
 9. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa.
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016 – 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jordanowie.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Statut Miasta Jordanowa.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendium za osiągnięcia edukacyjne dla uczniów Gimnazjum prowadzonego przez Miasto Jordanów, które od 1 września 2017 r. jest włączone do Szkoły Podstawowej w Jordanowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia spłaty rat pożyczki przeznaczonej na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Jordanowa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2017-2022.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia w tej samej sprawie na Burmistrza Miasta.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „na szefów Komisji Oświaty i Rady Miasta”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta.
 24. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Jordanów, 20.04.2017 r.