ratusz zdjęcie

O G Ł O S Z E N I E

Dnia 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: aktualności zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jordanowa na lata 2016 – 2022.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ Sucha Beskidzka).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia spłaty rat pożyczki przeznaczonej na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018.

- Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym Budżet Obywatelski.

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/206/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Jordanowa.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2017-2022.
  3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (dot. zwolnień w podatku od nieruchomości budynków, w których stosowane są ekologiczne źródła ciepła).

10.Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok.

   11.Sprawy bieżące.

Jordanów, 20.04.2017 r.