Jordanów, dnia: 26.04.2017 r.

AGP.6721.1.2016

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanów

               Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 października 2014 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, zmienioną uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 września 2015 r. oraz uchwałą Nr XVI/136/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 marca 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.05.2017 r. do 05.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w godzinach pracy Urzędu.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, o godz. 14.00

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Miasta Jordanowa na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2017r.

            Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2017 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Mgr Iwona Bilska

 

DO POBRANIA

Projekt zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - pliki pdf spakowane zip (79,7 MB)