AGP.6721.1.2017

Jordanów, dnia 30.06.2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa nie powodującej zmiany przeznaczenia terenu.

               Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz uchwały Nr XXIV/209/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa nie powodującej zmiany przeznaczenia terenu zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa nie powodującej zmiany przeznaczenia terenu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w godzinach pracy Urzędu.


            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, o godz. 12.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie do Burmistrza Miasta Jordanowa na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2017r.

           

Burmistrz Miasta Jordanowa

Mgr Iwona Bilska

 

Załączniki do pobrania