Jordanów, dnia 6 listopada  2017 roku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat
  (zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2018r.)

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34–240 Jordanów

II.Stanowisko urzędnicze (poziom  Inspektora) - 1 etat: ds. bhp, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i inspektora ochrony danych (ABI)

III.   Niezbędne wymagania od kandydatów:      

1) obywatelstwo polskie (lub obywatel UE zgodnie z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4) nieposzlakowana opinia,

5) co najmniej 3-letni staż pracy (natomiast do pełnienia funkcji Inspektora BHP wymagane doświadczenie zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy)

6) wykształcenie: wyższe (preferowane administracyjne, zarządzanie kryzysowe,  bezpieczeństwo publiczne, bhp i ochrona danych, finanse publiczne)

7) biegła znajomość przepisów (zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz jego zadań, w tym wiedza z zakresu spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; ochrony danych, ich administrowania zgodnie z art. 39 ust.1 RODO; zagadnień Prawa pracy, Bhp i p.poż., ubezpieczeń społecznych; zagadnień spraw pracowniczych oraz prowadzenia kontroli zarządczej w JST,

8) umiejętność obsługi komputera.

IV.   Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) umiejętność pracy w zespole, w powoływanych zespołach projektowych

2) współdziałanie z innymi stanowiskami w referacie AGP w czasie zastępstw,  kreatywność, zdolność do samodzielnego myślenia.

V.    Zadania wykonywane na stanowisku:

1) realizacja zadań w zakresie służby wojskowej i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień;

2) prowadzenie spraw BHP pracowników i osób kierującymi pracownikami;

3) wykonywanie zadań w zakresie ochrony i utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych;

4) realizowanie zadań w zakresie obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

5) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnej,

6) prowadzenie całości spraw związanych z wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Jordanowie;

7) współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej i powodziowej z naczelnikami OSP z terenu sąsiednich gmin i Komendantem Powiatowym PSP w Suchej Beskidzkiej;

8) przygotowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta oraz Komisji  wynikających z zakresu działania zespołu;

9) pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych – powołanego  na podstawie odrębnego Zarządzenia Burmistrza Miasta;

10) wykonywanie zadań Inspektora ochrony danych zgodnie z art. 39 ust.1 RODO (obecnie ABI-Administratora Bezpieczeństwa Informacji);

11) prowadzenie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Jordanowa zgodnie z   obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

12) wykonywanie dodatkowych zadań urzędu zleconych przez Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta odrębnymi pismami.

VI.   Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Dziale Kadr Urzędu Miasta Jordanów,

4) dokument potwierdzający tożsamość,

5) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

       W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VIII. Dodatkowe informacje:

  • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  • list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U.2016.922/.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  • Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. bhp, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego  oraz pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i inspektora ochrony danych (ABI)” w terminie do dnia 17 listopada 2017 roku do godz. 14.30 liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta.

  • W przypadku kopii dokumentów organ prowadzący postępowanie konkursowe może żądać okazania oryginału.
  • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Jordanowa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  • Planowane zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego od dnia 1 stycznia 2018 roku.

X. Inne informacje:

1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:
  1) pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;
  2) drugi etap – merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.   Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa.
3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa.
4. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Iwona Bilska
Burmistrz Miasta Jordanowa

Załącznik - kwestionariusz osobowy