Jordanów, 01.12 2017 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – ½ etatu

I.      Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Jordanowa, Rynek1, 34 – 240 Jordanów

II.     Stanowisko urzędnicze (poziom  Inspektora) – 1/2 etatu : ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

III.    Niezbędne wymagania od kandydatów:      

1)        obywatelstwo polskie, (lub obywatel UE  zgodnie z art. 11 ustawy o pracownikach samorządowych)

2)        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)        brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)        nieposzlakowana opinia,

5)        co najmniej 3 letni staż pracy ( natomiast do pełnienia funkcji inspektora BHP wymagane doświadczenie zawodowe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
 z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy)

6)        wykształcenie: wyższe  (preferowane bezpieczeństwo i higiena pracy, administracyjne, bezpieczeństwo publiczne)

7)        biegła znajomość przepisów /zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz jego zadań, w tym wiedza z zakresu zagadnień spraw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  zarządzania kryzysowego obrony cywilnej i spraw wojskowych)

8)        umiejętność obsługi komputera.

IV.    Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) umiejętność pracy w zespole , w powoływanych zespołach projektowych , roboczych, 

2) współdziałanie z innymi stanowiskami w referacie AGP w czasie zastępstw,  kreatywność, zdolność do samodzielnego myślenia.

V.     Zadania wykonywane na stanowisku:

1)      prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i osób kierującymi pracownikami poprzez:

a)   organizowanie szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych z zakresu bhp,

b)   obsługa  zaistniałych wypadków przy pracy,

c)    kompletowanie, rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji związanej
z wypadkami,

d)   udział w postępowaniach powypadkowych,

e)   przeprowadzenie  oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

f)     dbałość o dostosowanie urządzeń i budowli do wymogów bhp i ergonomii,

g)   współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,

h)   ochrona przeciwpożarowa budynku urzędu.

2)      realizowanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych nałożonych na samorząd gminny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

3)      prowadzenie całości spraw związanych z wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Jordanowie,

4)      współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej i powodziowej z naczelnikami OSP z terenu sąsiednich gmin i Komendantem Powiatowym PSP w Suchej Beskidzkiej realizacja zadań w zakresie służby wojskowej i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,

5)      wykonywanie zadań w zakresie ochrony i utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,

6)      przygotowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta oraz Komisji  wynikających z zakresu działania stanowiska urzędniczego,

7)      wykonywanie dodatkowych zadań urzędu zleconych przez Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta odrębnymi pismami.

VI.    Wymagane dokumenty:

1)        list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

2)        CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Dziale Kadr Urzędu Miasta Jordanów,

4)        dokument potwierdzający tożsamość,

5)        oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

6)        oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)        kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

8)        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

9)        oświadczenie, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku.

VII.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VIII Dodatkowe informacje:

  • kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem,
  • list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/t.j. Dz. U.2016.922/” i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  • Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko urzędnicze  ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw wojskowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w terminie do dnia 11 grudnia 2017 rok do godz. 16:30 /liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta/.
  • W przypadku kopii dokumentów organ prowadzący postępowanie konkursowe może żądać okazania oryginału.
  • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Inne informacje:

  1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

1)     pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;

2)     drugi etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

  1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
  2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
  3. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załaczniki do pobrania