O G Ł O S Z E N I E
Dnia 13 grudnia 2017 r. /środa/ o godz. 15.00

odbędzie się posiedzenie
Komisji Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej
w Urzędzie Miasta Jordanowa sala obrad – pok. nr 10


Porządek obrad Komisji:


1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.Omówienie zgłoszonych uwag przez mieszkańców dotyczących stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta Jordanowa.
3.Rozważenie propozycji utworzenia nowej nazwy ulicy.
4.Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2018 rok w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
5.Informacja na temat przygotowania do akcji zimowego utrzymania dróg 2017/2018.
6.Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
7.Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  6.12.2017 r.