O G Ł O S Z E N I E
Dnia 11 grudnia 2017 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1
odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta
Rady Miasta Jordanowa


Porządek obrad Komisji:


1.Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2.Prezentacja działalności ZHP oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta za 2017 rok.
3.Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Jordanowa na 2018 rok w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
5.Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  4.12.2017 r.