O G Ł O S Z E N I E

Dnia 5 lutego 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 15.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Informacja na temat działalności Ludowego Klubu Sportowego „Jordan” za rok 2017.
  3. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” w Jordanowie za rok 2017.
  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2017.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta Jordanowa, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
  6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 30.01.2018 r.