O G Ł O S Z E N I E

Dnia 22 marca 2018 r. /czwartek/ o godz. 15.00

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej

w Urzędzie Miasta Jordanowa, sala obrad – pok. nr 10

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2017.
  3. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2018 roku”.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie i nadania jej Statutu.
  7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 14.03.2018 r.