O G Ł O S Z E N I E
Dnia 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 15.00
w sali widowiskowej w Domu Strażaka
Jordanów ul. Mickiewicza 1
odbędzie się
XXXVII SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,
na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wystąpienie Pana Leszka Zegzdy członka Zarządu Województwa Małopolskiego.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2018 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2018-2038.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Jordanów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2018.

- Zaopiniowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym Budżet Obywatelski.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski.

17.Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 13.04.2018 r.