O G Ł O S Z E N I E

Dnia 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2018.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2018-2038.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Jordanów.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2019;
  • wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta Jordanowa do składu Zespołu koordynującego budżet obywatelski.
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na modernizację pomieszczeń w budynku Ambulatoryjnej Opieki Całodobowej i Zespołu Ratownictwa Medycznego przy ul. Piłsudskiego w Jordanowie).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu (z przeznaczeniem dla ZOZ na dofinansowanie zadania „Poprawa bilansu energetycznego budynków Szpitala w Suchej Beskidzkiej).
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów, 12.04.2018 r.