O G Ł O S Z E N I E

Dnia 17 kwietnia 2018 r. /wtorek/ o godz. 15.00

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej

w Urzędzie Miasta Jordanowa, sala obrad – pok. nr 10

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2017 rok.
  3. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul Konopnickiej i ul. Krasińskiego.
  4. Zaopiniowanie projektu zmiany oznakowania skrzyżowania drogi krajowej z ul. Malejowską.
  5. Omówienie sprawy związanej z budową przystanku przy ul. Gen. Maczka w rejonie ZS im. Bł. Ks. Dańkowskiego.
  6. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 r.
  7. Informacja na temat funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
  8. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.
  9. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 12.04.2018 r.