Jordanów, dnia 16 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – ½ etatu

I.Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34 – 240 Jordanów

II. Stanowisko urzędnicze – ½ etatu Głównego Księgowego urzędu

III.  Wymagania niezbędne wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość obsługi komputera, praca w programach księgowych – system zintegrowany KSAT,

2) znajomość przepisów /zagadnień/ związanych z samorządem gminnym, ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, Ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, Prawa pracy,

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Główny Księgowy realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych w tym:

 1. prowadzi rachunkowość Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowości i przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. przygotowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych, w tym politykę rachunkowości oraz instrukcję obiegu dokumentów finansowych,
 3. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. kontroluje realizację określonych uchwałą budżetową wydatków Urzędu, a w razie odstępstw od planu występuje z inicjatywą zmian w planie finansowym,
 5. dopilnowuje terminowego regulowania zobowiązań Urzędu,
 6. dokonuje kontroli finansowej w Urzędzie Miasta, w tym kontroli obiegu dokumentów finansowych, prowadzenia obsługi kasowej, prowadzenia urządzeń księgowych, rozliczania inwentaryzacji,
 7. przestrzega dyscypliny finansów publicznych,
 8. uczestniczy w powoływanych zespołach zadaniowych do przygotowywania wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych, ich prawidłowym księgowaniu i rozliczaniu,
 9. dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno-prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
 10. sporządza sprawozdania budżetowe Urzędu,
 11. sporządza sprawozdania finansowe Urzędu,
 12. sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowym rozliczaniem przez Urząd podatku VAT,
 13. współpracuje z RIO, Urzędem Skarbowym, Bankami, ZUS i innymi instytucjami,
 14. przygotowuje informacje dla Rady Miasta,
 15. opracowuje i realizuje plan finansowy Urzędu,
 16. współpracuje ze Skarbnikiem Miasta,
 17. wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

VI. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Dziale Kadr Urzędu Miasta Jordanów,

dokument potwierdzający tożsamość,

oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

oświadczenie, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku.

VII.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

VIII.  Dodatkowe informacje:

kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem,

list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/t.j. Dz. U.2016.922/” i podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

IX.Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego urzędu 1/2etatu w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku do godz. 14:30 /liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta/.
 • W przypadku kopii dokumentów organ prowadzący postępowanie konkursowe może żądać okazania oryginału.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Planowane zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

X.Inne informacje:

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

1)pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;

2) drugi etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 3. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Iwona Bilska

Burmistrz Miasta Jordanowa

Załącznik do pobrania - kwestionariusz osobowy