Jordanów, dnia: 21.05.2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018
BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA
z dnia 21.05.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w drodze bezprzetargowej

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2015 r., poz. 1774, ze zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.       

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załącznik do pobrania