O G Ł O S Z E N I E

Dnia 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XXXVIII SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2017 rok - udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2017 rok:
 • sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2017;
 • sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2017 r.;
 • informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa;
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2017;
 • stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2017;
 • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa;
 • opinie Komisji Rady Miasta;
 • dyskusja;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2017;
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jordanowa.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2018-2038.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Jordanowa za 2017r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie Miasta Jordanowa.
 6. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji z budżetu Miasta Jordanowa na sfinansowanie prac budowlano-remontowych modernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Jordanowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jordanowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Jordanowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 04.06.2018 r.