O G Ł O S Z E N I E

Dnia 12 października 2018 r. (piątek) o godz. 14.30

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  2. Informacja na temat projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wrzosy” wraz z budową kanałku ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków do odbiornika.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/366/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jordanów 2015-2020 z horyzontem do 2030 roku”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1685 Pcim – Łętownia – Jordanów ul. Gen. Maczka.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2018 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2018-2038.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 01.01.2018 r. do 12.10.2018 r.
  8. Sprawy bieżące.

Jordanów, 08.10.2018 r.