O G Ł O S Z E N I E

Dnia 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XLI SESJA RADY MIASTA JORDANOWA,

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za rok 2018.
 7. Informacja na temat realizacji projektu pn. E-Jordanów - wdrożenie innowacyjnych i kompleksowych usług publicznych w Mieście Jordanów.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 9. Informacja na temat działalności wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2017/2018.
 10. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2017/2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2018 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2018-2038.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/366/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jordanów 2015-2020 z horyzontem do 2030 roku”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków na realizację pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.” Przebudowa /remont drogi powiatowej nr 1685 Pcim – Łętownia – Jordanów ul. Gen. Maczka.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/293/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Jordanów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta.
 20. Informacja na temat sposobu załatwienia pisma Prezesa Stowarzyszenia w sprawie przejęcia pomnika J.P.II.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Podziękowania za pracę w kadencji 2014-2018.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 08.10.2018 r.