O G Ł O S Z E N I E

Dnia 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja przedstawiciela Firmy ES-System S.A. na temat audytu energetycznego w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek (przy ul. Piłsudskiego).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (przy ul. Przemysłowej).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 6. Informacja w sprawie ewentualnego nabycia terenów położonych w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego przez Miasto Jordanów.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 9. Informacja na temat prowadzonych inwestycji.
 10. Informacja na temat aktualnej sytuacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
 11. Omówienie aktualnego stanu technicznego studni głębinowych.
 12. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 13. Sprawy bieżące.

Jordanów, 11.02.2019 r.