O G Ł O S Z E N I E

Dnia 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 11.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wizja lokalna ujęcia wody na rzece Skawa oraz analiza dokumentacji projektowej i powykonawczej wykonanych studni głębinowych.
  3. Analiza umów w zakresie obsługi Strefy Płatnego Parkowania zawartych pomiędzy Spółdzielnią Socjalną „Grosik” a Urzędem Miasta Jordanowa za okres 2016-2018.
  4. Sprawy bieżące.

Jordanów, 06.03.2019 r.