Jordanów, dnia 7 marca 2019 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Samodzielne stanowisko do spraw prowadzenia i nadzorowania inwestycji Miasta Jordanowa

Urzędu Miasta Jordanowa

ul. Rynek 1

1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

1) obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: techniczne, gospodarka przestrzenna)

6) minimum dwuletni staż pracy lub co najmniej 2 letnie prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu,

2. Wymagania dodatkowe na stanowisku:

 1. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 2. Znajomość prawa budowlanego i realizacji inwestycji,
 3. Znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,
 4. Znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, finansów publicznych, samorządu gminnego, kodeksu cywilnego,
 5. Dobra znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 6. Umiejętność zarówno samodzielnego wykonywania zadań, jak i pracy w zespole,
 7. Umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego,
 8. Umiejętność zarządzania projektami,
 9. Inne uprawnienia, dodatkowe certyfikaty,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów w tym:

      a. Przygotowywanie zleceń na wykonywanie dokumentacji inwestycji i nadzorowania procesu,

      b. Sporządzanie wstępnych kosztorysów inwestorskich w zakresie realizowanych inwestycji i remontów,

      c. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,

      d. Udział w przekazywaniu placów budowy i odbiorze robót,

      e. Bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom,

      f. Przygotowywanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

      g. Organizowanie bądź współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe i wykonawcze.

      h. Zgłaszanie organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

      i. Prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami w sprawach z obszaru inwestycji, obsługa klienta oraz współpraca z innymi jednostkami administracji publicznej w zakresie wynikającym z wykonywanych zadań,

      j. Podejmowanie działań w zakresie promocji projektów inwestycyjnych i remontowych

      k. Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przed upływem gwarancji,

     l. Praca w komisjach przetargowych w przypadku wyznaczenia przez przełożonego na członka komisji,

     ł. Rozliczania prowadzonych inwestycji.

 1. Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji i remontów.
 2. Sporządzanie wniosków w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów (środki z UE, środki krajowe).
 3. Utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą / instytucją wdrażającą.
 4. Opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
 5. Rozliczanie dotacji pozyskanych z funduszy zewnętrznych.
 6. Opis faktur i rachunków potwierdzających dostawę i/lub usługę na podstawie zawartych umów lub zamówień ogólnych zgodnie z zamówieniami publicznymi i regulaminem wewnętrznym Urzędu Miasta Jordanowa, sprawdzanie ich pod względem merytorycznym zgodnie z zawartymi umowami i zamówieniami.
 7. Wprowadzanie zawartych umów, zleceń, faktur, rachunków i innych dokumentów do programu KSAT.
 8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy.
 9. Sporządzaniu dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy.
 10. Opracowywanie niezbędnych analiz i prognoz finansowych inwestycji.
 11. Analizowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie działania stanowiska.
 12. Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu działania stanowiska pracy na dany rok budżetowy i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji.
 14. Bieżące współdziałanie z Referatem Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy.
 15. Prowadzenie na swoim stanowisku teczek akt (spraw) zgodnie z niniejszym zakresem obowiązków wg zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz archiwizacja akt zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 16. Wykonywanie innych zadań zgodnie z zakresem czynności oraz zleconych przez przełożonego.

4. Warunki pracy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,
 2. Samodzielne stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej
  4 godzin,
 3. Bezpośredni kontakt z klientami, wysiłek umysłowy, konieczność szybkiego reagowania
  i podejmowania decyzji,
 4. Praca w siedzibie Urzędu Miasta (budynek piętrowy bez windy),
 5. Praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje także wyjazdy i pracę w terenie,
 6. Pierwsza umowa na czas określony, następnie możliwość jej przedłużenia lub zawarcia umowy na czas nieokreślony,
 7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę
  o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuży niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) kwestionariusz osobowy / list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia,

7) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy,

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku,

9)  wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą ul. Rynek 1, 32-240 Jordanów moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko urzędnicze. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO i  może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem. ”.

Brak któregokolwiek z dokumentów lub brak wymogu określonego uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

7. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1 z dopiskiem: dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze „Samodzielne stanowisko do spraw prowadzenia
i nadzorowania inwestycji Miasta Jordanowa”., w terminie do dnia 21.03.2019 r., do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu.)           
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Jordanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Klauzula Informacyjna dla kandydatów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowany przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pisząc na adres siedziby administratora;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie  zgody  (art.  6  ust.  1  lit.  a RODO), spełnienia przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, oraz na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. w przypadku ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcy usług teleinformatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 1. a) do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
 2. b) do momentu przedawnienia roszczeń;

6) w granicach przewidzianych prawem, posiada Pani/Pan prawo dostępu  do  treści  danych  osobowych  i  ich  poprawiania, sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia,  prawo  do  wniesienia sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność z prawem  przetwarzania  danych  osobowych,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w jednostce,w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.