O G Ł O S Z E N I E

dnia 21 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

                    odbędzie się                    

III SESJA

MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

MIASTA JORDANOWA

na którą   z a p r a s z a m y mieszkańców

z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na lata 2019-2020.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2024 i przedstawienie Radzie Miasta.
  7. Wolne wnioski, dyskusja.
  8. Zakończenie obrad Sesji.

                                                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

                                                                                                                                        Anna Czech