ZARZĄDZENIE NR 23/2019

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 25.03.2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w  Jordanowie

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r., poz. 1587)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w  Jordanowie, ul. Konopnickiej 6, 34-240 Jordanów.

2.    Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Finansowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 23/2019

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 25.03.2019r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Miejskiego Przedszkola w  Jordanowie

Organ prowadzący przedszkole: Miasto Jordanów, adres: 34-240 Jordanów, Rynek 1.

Nazwa i adres przedszkola, którego dotyczy konkurs:

Miejskie Przedszkole w Jordanowie, adres: 34-240 Jordanów, ul. Konopnickiej 6.

1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r., poz. 1597).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz.931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);

11)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, nr telefonu (podanie nr telefonu jest dobrowolne) i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola w Jordanowie”, w terminie do dnia 08.04.2019r., do godziny 1000 na adres: Rynek 1, 34-240 Jordanów (sekretariat).

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta w Jordanowie. Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

4.    Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Burmistrza Miasta Jordanowa kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 11, 12. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

5.    Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa,  tel. 182691709.

 

Do pobrania: klauzula informacyjna RODO