PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych, Budynków Budowli i Ochrony Środowiska

Nr IZDKd- 5003- 268/19                                                                       Nowy Sącz, 10.04.2019r.

                                 

INFORMACJA

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje o przekwalifikowaniu przejazdów kolejowo - drogowych:

-kat. C w km 22,619  ( „Miedzywody” ) w przejazd kat. F

-kat. C w km 23,215 (dojazd od ul. Kolejowej ) w przejście kat. E lub F

-kat. C w km 25,790 ( dojazd od strony Hajdówki )  w przejazd kat. F

linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka  na terenie Miasta Jordanowa.

Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz(kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

 

Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowych przejazdów kolejowo - drogowego w kategorii F i E mija z dniem 20.05.2019 r.

Po tym okresie Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo - drogowego.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu, adres - ul. Kolejowa 27 w Nowym Sączu, 33 - 300 Nowy Sącz (I piętro pokój nr 3, telefon kontaktowy 0 18 535 23 41).

W związku z powyższym zwracamy się z prośba o pilne umieszczenie na tablicach samorządu i na stronie internetowej ogłoszenia, o poniższej treści:

1.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo - drogowego w km 22,619 kat. C na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka w m. Jordanów w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna 30 - dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 październik 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z pożń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo - drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy(odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz(kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

2.  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo - drogowego w km 23,215 kat. C na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka w m. Jordanów w ciągu drogi niepublicznej i braku podjęcia działań przez lokalny samorząd w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej gminnej Zakład rozpoczyna 30 - dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego lub kategorii E tj. przejście użytku publicznego. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 październik 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z pożń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo - drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy(odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

3.   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo - drogowego w km 25,790 kat. C na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka w m. Jordanów w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna 30 - dniową procedurę jego przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego. Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 październik 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z pożń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo - drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy(odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz(kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.