O G Ł O S Z E N I E

Dnia 17 maja 2019 r. (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań za 2018 rok.
  3. Zaopiniowanie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Jordanowa za rok 2018.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  5. Omówienie spraw dot. realizowanych inwestycji pn. „Ścieżki rowerowe”.
  6. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2018/2019 r.
  7. Informacja na temat przejścia dla pieszych – droga krajowa nr 28 – zakręty ul. 3 Maja.
  8. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 10.05.2019 r.