O G Ł O S Z E N I E

Dnia 20 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja dotycząca realizacji zadania transport niskoemisyjny (ścieżki rowerowe).
  3. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2020 (zaopiniowanej na posiedzeniu Komisji 26.04.2019 r.).
  4. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Jordanowa na 2019 r. (zaopiniowanej na posiedzeniu Komisji 26.04.2019 r.).
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, sposobu poboru opłat i ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej Miasta Jordanowa na lata 2019-2020.
  7. Sprawy bieżące.

Jordanów, 13.05.2019 r.