O G Ł O S Z E N I E

Dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o stanie realizacji inwestycji wykonywanych na terenie Miasta.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jordanowa.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miasta do składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.
  9. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 04.06.2019 r.