usun_azbest

Program Usuwania Azbestu

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA

wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 ”

 

 

Sprawozdanie składa się z czterech części:

 

 

CZĘŚĆ I – INFORMACJE OGÓLNE

 

1.

NUMER POROZUMIENIA
O DOFINANSOWANIE ZADANIA

IV/351/P/15095/2020/DIW/12

2.

TYTUŁ ZADANIA

 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest                z terenu miasta Jordanowa

3.

BLOK TEMATYCZNY

 

Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest

4.

DATA PODPISANIA POROZUMIENIA
O DOFINANSOWANIE ZADANIA

18.06.2012r.

5.

DATA ZAKOŃCZENIA ZADANIA

 

30.09.2012r.

6.

PIOWIAT

Suski

7.

WOJEWÓDZTWO

Małopolski

8.

NUMER TERYT

1215011

9.

IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO OSOBY PODPISUJĄCEJ PROTOKÓŁ ODBIORU

mgr inż. Krzysztof Bigosiński

Sekretarz Miasta Jordanowa

 

 

CZĘŚĆ II – PRZEBIEG REALIZACJI ZADANIA:

 

Opis zrealizowanego zadania w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem terminów:

 

 

  • lipiec-wrzesień 2012r. – przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacja azbestu i wyrobów zawierających azbest (określenie miejsca, rodzaju, ilości wyrobów azbestowych)  wraz z oceną stanu
    i możliwości bezpiecznego użytkowania. Dodatkowo w ramach inwentaryzacji zostanie przeprowadzona akcja informacyjno- edukacyjna nt. prawidłowego postępowania z azbestem oraz szkodliwość włókien azbestowych (prawidłowa ocena stanu wyrobu, informacja dot. prawidłowego usuwania , zabezpieczania wyrobów azbestowych, możliwości utylizacji powstałych odpadów ),

 

  • sierpień-wrzesień 2012r. – podsumowanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz przeprowadzonej akcji edukacyjnej, wprowadzenie uzyskanych danych do Bazy Azbestowej,

 

  • wrzesień 2012 r. –opracowanie dokumentu końcowego pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jordanów”.

Streszczenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 9 ust. 3  egulaminu Konkursu:

 

Przedmiotem zadania było wykonanie inwentaryzacji wyrobów azbestowych
w terenie, połączona z akcją informacyjno-edukacyjną , aktualizacją Bazy Azbestowej oraz opracowaniem kompleksowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jordanowa.

Gmina miejska Jordanów położona jest w południowo-zachodniej części województwa małopolskiego i należy do powiatu suskiego i administracyjnie graniczy z gminą: Jordanów, Bystra-Sidzina i Raba Wyżna. Siedziba Urzędu Miasta Jordanów zlokalizowana jest w zabytkowym Ratuszu, który znajduje się w centrum miasta – Rynek 1, 34-240 Jordanów. Obszar o powierzchni 21,03 km2 zamieszkały jest przez 5289 osoby, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi 251 osoby na 1 km2.

W związku z tym, że na terenie miasta Jordanowa są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, które stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego – ludzi i zwierząt opracowano niniejszy program pn. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jordanów” przy współudziale finansowym Ministerstwa Gospodarki. W ramach tego opracowania w pierwszej kolejności przeprowadzono szczegółową inwentaryzację wyrobów  zawierających  azbest w terenie, co stanowiło podstawę do rzetelnego opracowania przedmiotowego „Programu ...”. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacja uzyskano dane nt. ilości, miejsca i rodzaju oraz stanu technicznego występujących wyrobów azbestowych na terenie Jordanowa – dane wyjściowe do prawidłowego sporządzenia Programu. Dane te pozwoliły również zaktualizować ogólnopolską Bazę Azbestową (BA) w części dotyczącej omawianego obszaru.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w okresie od lipca do września 2012r. stwierdzono, że użytkowanym wyrobem zawierającym azbest na terenie Jordanowa są płyty azbestowo-cementowe (tzw. eternit) stosowane w budownictwie przede wszystkim jako pokrycie dachowe.
W wyniku tej inwentaryzacji  okazało  się,  że 261 budynków  pokrytych jest płytami azbestowo-cementowymi (tzw. eternitem falistym – 71,8 % i płaskim – 28,2 %), co łącznie daje 32 955m2,
a w przeliczeniu 369,09 Mg tych wyrobów (zgodnie z przelicznikiem ujętym w Bazie Azbestowej)
.
W większości są to budynki jednorodzinne należące do osób fizycznych. W przeliczeniu, średnia ilość  tych  wyrobów  przypadająca  na  jedną  osobę  w  mieście Jordanów wynosi  0,07 Mg. Najwięcej wyrobów zawierających azbest stwierdzono przy ul.: Malejowska, Zakopiańska, Bataliony Chłopskie, Gen. Maczka, Przemysłowa, 3 Maja i Mickiewicza. W związku z tym, że wyroby z azbestu są dopuszczone do użytkowania do 2032 roku (jeszcze przez 20 lat) obliczono,  że   średnia   ilość   tych   wyrobów jaka powinna być demontowana i unieszkodliwiana rocznie z terenu Jordanowa wynosi około 18,49 Mg. W porównaniu z ilością wywiezionego w latach 2007-2011 eternitu (powstałego odpadu) w/w zinwentaryzowana ilość stanowi 75,6 % łącznej ilości tych wyrobów. Przedstawiona charakterystyka  jakościowo-ilościowa wg  stopni  pilności  użytkowanych wyrobów azbestowych określa, że niezwłocznej wymianie lub naprawie wymaga ok. 9,6 % ( 3164 m2) eternitu na terenie miasta Jordanów.

Obliczona ilość eternitu usuniętego w latach  2007 – 2011 przy współudziale środków gminy
i powiatu- eternitu wywiezionego na składowiska odpadów wyniosła łącznie 118,65 Mg, co daje 24,4 %. Obecnie na terenie Jordanowa zinwentaryzowano 32 955 m2 wykorzystywanych płyt azbestowo-cementowych  –  eternitu, co  w  przeliczeniu  wynosi 369,09Mg (75,6 %).

Obecnie koszty unieszkodliwiania (wywozu i składowania) odpadów azbestowych na terenie miasta Jordanowa wynoszą od ok. 345 zł brutto (większe zlecenie) do 594  zł brutto za Mg odpadu, czyli średni koszt utylizacji eternitu wynosi 470 zł brutto za 1 Mg. Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie transportu odpadów azbestowych, posiadających odpowiednie zezwolenie w  zakresie  gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Należy podkreślić, że koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów (powstałych odpadów) zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Duże koszty unieszkodliwiania odpadów azbestowych prowadzą do złej gospodarki wyrobami azbestowymi podczas ich usuwania, co stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska przyrodniczego. Główne nieprawidłowości jakie mogą powstać dotyczą przede wszystkim: złego demontażu wyrobów (złe prowadzenie i zabezpieczenie prac skutkuje uwalnianiem się znacznych ilości włókien azbestowych do otoczenia, brak zabezpieczeń i ochrony indywidualnej pracowników) oraz  złego przechowywania, transportu i składowania (powstały odpad niezabezpieczony uwalnia groźne włókna azbestowe, powstawanie tzw. „dzikich wysypisk” odpadów). W związku z powyższym oraz ze względu na duże koszty prawidłowej gospodarki wyrobami azbestowymi (demontaż, wywóz i unieszkodliwianie powstałych odpadów) zaleca się udzielanie pomocy właścicielom  w prowadzeniu prawidłowej gospodarki tymi wyrobami, aby minimalizować niekorzystny wpływ jakie wywierają na otoczenie przyrodnicze.
Aby zapobiec zagrożeniom Miasto Jordanów w dalszym ciągu powinno uwzględniać  w  budżecie  środki  na pomoc w wywozie i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych. Brak udzielania pomocy, będzie sprzyjać powstawaniu „dzikich wysypisk”, co w rezultacie zwiększy koszty ciążące na gminie (koszty postępowań administracyjnych i usuwania nielegalnych wysypisk odpadów).

Miasto Jordanów od 2007r. prowadzi pomoc w unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych – płyt azbestowo-cementowych tzw. eternitu w ramach miejskiego programu, natomiast od 2010r. program ten prowadzony jest wraz z powiatem suskim. Jednostką prowadzącą program pomocowy (nadzór i realizacja) jest Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Właściciel korzystający
z oferowanej pomocy ponosi tylko 30 % kosztów wywozu i unieszkodliwiana powstałych odpadów zawierających azbest.  Należy nadmienić, że wskutek weryfikacji Programu w najbliższych latach mogą ulec zmianie zasady udzielanej pomocy dla mieszkańców oraz rodzaj finansowanego wsparcia.
W udzielanej pomocy powinno się jeszcze uwzględnić dystrybucję odpowiednich worków (duże worki
o gr. 0,2 mm) dla lepszego zabezpieczenia powstających odpadów (przygotowanie do transportu na składowisko) oraz pomoc w demontażu eternitu przez firmę specjalistyczną (ochrona przed negatywnym wpływem włókien azbestu w trakcie realizacji prac). Należy podkreślić, że realizacja niniejszego Programu ma zapewnić minimalizację zagrożenia związanego z włóknami azbestu oraz nie oddziaływać negatywnie na środowisko  przyrodnicze.

W  związku  z  tym,  że  średnio  na  jednym  budynku  w  mieście znajduje się ok. 126,26 m2 (1,41 Mg)  płyt azbestowo-cementowych (eternitu),  to koszty ich usunięcia wahają się od 486 zł do ok. 838 zł od budynku. Dla prawidłowej realizacji Programu, obliczono że średnia roczna ilość  eternitu   jaka   powinna  być zdemontowana i utylizowana z terenu Jordanowa wynosi ok. 18,45 Mg.

 

Harmonogram  realizacji Programu, tj. na lata 2012 – 2032 dla Miasta Jordanów:

1.Prowadzenie działalności informacyjno -edukacyjnej poprzez: prasę lokalną, ulotki, lokalne ogłoszenia, stronę internetową gminy,

2.Aktualizowanie bazy danych dotyczącej podmiotów i ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,

3.Modyfikacja istniejącego systemu pomocy dla mieszkańców gminy do zaistniałych  potrzeb
w trakcie realizacji Programu,

4.Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu,

5.Wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (eternitu) z nieruchomości (domów, zabudowań gospodarczych i gospodarskich ) oraz likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” odpadów,

6.Monitorowanie realizacji Programu i okresowe sporządzanie raportu jego realizacji,

7.Okresowa aktualizacja Programu.

 

W związku z tym średni, roczny koszt wywozu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych (eternitu) podczas realizacji Programu wyniesie 8 673 zł/rok (przyjęto koszt = 470 zł za 1 Mg odpadu), co w sumie daje 173 472 zł brutto w/w kosztów przez 20 lat trwania programu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w/w koszty obliczono wg obowiązujących stawek, które
w przyszłości mogą ulec zmianie. Dodatkowo w przypadku poszerzenia oferowanej pomocy (np. dystrybucja odpowiednich worków na powstające odpady) mogą wzrosnąć koszty realizacji programu. Szacunkowy łączny koszt realizacji całego programu na terenie miasta Jordanowa, obejmujący wszystkich odpowiedzialnych i współodpowiedzialnych  wynosi   464,5
tys.  zł.

 

W związku z powyższym Miasto Jordanów powinno w dalszym ciągu prowadzić program pomocowy, aby doprowadzić do bezpiecznego i całkowitego  usunięcia wyrobów  azbestowych
( eternitu ) do 2032 roku
.

Przedmiotowy „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jordanów”, jako efekt końcowy wykonanych prac został umieszczony na stronie internetowej Miasta Jordanowa (http://www.jordanow.pl), a wyniki inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Danych Azbestowych. Informacja dla mieszkańców o opracowanym programie została podana do publicznej wiadomości – ogłoszono w urzędzie i wywieszono na tablicach ogłoszeń w Jordanowie.

 

CZĘŚĆ III – PODSUMOWANIE FINANSOWE REALIZACJI ZADANIA

 

Zestawienie kosztów (zł)

 

Lp.

ZADANIE

PRZEWIDYWANE KOSZTY

ZREALIZOWANE KOSZTY

RÓŻNICA

KOSZTÓW

dotacja

MG

środki własne

dotacja

MG

środki własne

dotacja

MG

środki własne

1.

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jordanowa

     

11200,00

2800,00

11200,00

2800,00

0 zł

0 zł

 

RAZEM

14 000,00 zł brutto

14 000,00 zł brutto

0 zł

           

 

Uzasadnienie wystąpienia różnicy kosztów (przyczyny zmniejszenia lub zwiększenia kosztów danego zadania):

nie dotyczy

 

 

 

CZĘŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI

  • kopia faktury podwykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem
  • efekt końcowy: „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jordanowa” (zgodnie z porozumieniem)
  • 1 egz. CD/DVD z efektem końcowym