Budżet obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2016 r.

Głosowanie trwa od 09.09.2015 do 29.09.2015r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy miasta Jordanowa, którzy w dniu 09.09.2015r. ukończyli 16 lat, w głosowaniu niejawnym.

Głosowanie odbywa się poprzez:

1. złożenie karty do głosowania do urn, które ustawione są w:

  • Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 (sekretariat)
  • Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Rynek 2
  • Bibliotece Miejskiej, ul. Piłsudskiego 25

2. lub przekazanie Karty do głosowania pocztą na adres siedziby Urzędu Miasta, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1, z dopiskiem „GŁOSOWANIE - Budżet Obywatelski 2016”

3. lub wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej: www.wspoldecydujemy.pl; głosowanie wymaga podania numeru PESEL,

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Przypominamy, iż osoby zamieszkałe na terenie Miasta Jordanowa mogą głosować TYLKO poprzez złożenie DO URNY WYBORCZEJ karty do głosowania wraz z oświadczeniem.

- Karta do głosowania

- Oświadczenie

 przycisk glosuj


Wykaz punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016

dla głosowania w wersji papierowej, zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2016 w godzinach pracy następujących jednostek:

  • Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 (sekretariat)
  • Miejski Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2
  • Biblioteka Miejska, ul. Piłsudskiego 25

Informujemy, iż po przeprowadzonej analizie zaproponowanych przez mieszkańców zadań w ramach budżetu obywatelskiego przez właściwe referaty i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Jordanowa, dopuszczone pod głosowanie zostały niżej wymienione projekty

Nr Identyfikator Zadanie Szacunkowy koszt Formularz zgłoszeniowy
1. RGK.G.062.2.1.2015 Rozwój infrastruktury zielonej i rekreacyjnej Przedszkola Miejskiego 18 500,00 zł
2. RGK.G.062.2.4.2015 Koncert Chóru Bel Canto i Krystyny Prońko dla mieszkańców Jordanowa 9 200,00 zł
3. RGK.G.062.2.5.2015 Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do kilku posesji mieszkalnych oraz pól i lasów 24 000,00 zł
4. RGK.G.062.2.7.2015 Rozwój Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie 50 000,00 zł
5. RGK.G.062.2.8.2015 Olimpiada Konstytucji 3 - go Maja 5 000,00 zł
6. RGK.G.062.2.10.2015 Nowe planty - inne Miasto 50 000,00 zł
7. RGK.G.062.2.11.2015 Wykonanie trybuny stacjonarnej oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu LKS Jordan 25 300,00 zł

LISTA odrzuconych zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego

Nr Identyfikator Zadanie Przyczyna odrzucenia Formularz zgłoszeniowy
1. RGK.G.062.2.2.2015 Ścieżka spacerowo - rekreacyjna Brak dostępu do proponowanych siłowni plenerowych tj. brak ciągłości drogi komunikacyjnej poprzez zabranie drogi przez wody potoku Malejówka oraz brak kładki. Roboty naprawcze będą wymagały relatywnie wysokich nakładów finansowych i szczególnej staranności z uwagi na strefę zalewową.
2. RGK.G.062.2.3.2015

Doświetlamy Jordanów „Jasno i bezpiecznie”

Lampy proponowane we wniosku nie spełniają norm dla oświetlenia dróg, a tym samym wbrew oczekiwaniom nie spełniają norm bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.
3. RGK.G.062.2.6.2015

Nowe życie starych plant

Proponowane rozwiązania w aspekcie architektonicznym nie harmonizują a wręcz stoją w dysonansie estetycznym do istniejących obiektów zabytkowych, wprowadzają element nowego charakteru części   Rynku zakłócający ustaloną dominantę zabytkowego charakteru Rynku.
4. RGK.G.062.2.9.2015

Generalny remont dachu budynku przy ul.Piłsudskiego 25                          

Wartość inwestycji przekracza wysokość środków zaplanowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016.

 

 

 

 loga budzet