Budżet obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego. Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 maja 2016 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 11).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA JORDANOWA NA ROK 2017”.

Zespół koordynujący w szczególności:

- uczestniczy w planowaniu i prowadzeniu akcji informacyjnej dot. budżetu obywatelskiego na terenie Miasta,

- nadzoruje weryfikację formalną i merytoryczną zgłoszonych projektów,

-uczestniczy w weryfikacji głosów mieszkańców oddanych do urn oraz poprzez portal www.wspoldecydujemy.pl,

-uczestniczy w ewaluacji procesu wdrażania budżetu obywatelskiego i ewentualnie proponuje zmiany
w przyszłorocznej procedurze.

Zachęcamy mieszkańców i NGO Jordanowa do włączenia się w proces konsultacyjny.

 

Załączniki:

1. Zgłoszenie kandydata do zepołu

2. Oświadczenie