BO ulotka

Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2018 jest III edycją tego wydarzenia. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat, mogą zgłaszać projekty, które miasto zrealizuje z środków własnych zarezerwowanych na ten cel. W tej edycji, tak jak i w poprzednich, do rozdysponowania jest 50 tysięcy złotych na zwycięski/e projekt/y.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu Miasta przeznaczona do wykorzystania przez mieszkańców. Oznacza to, że mieszkańcy mogą bezpośrednio zadecydować, (w drodze głosowania), na co zostanie wydana część środków publicznych.

Jakie są korzyści z udziału?

Angażując się w budżet obywatelski, masz możliwość decydowania o tym, na co zostaną wydane środki finansowe z budżetu Miasta. Masz szansę na realizację własnych potrzeb i zmianę otoczenia, w którym mieszkasz. To Ty zdecyduj, jak ma wyglądać nasze Miasto.

Opisz swój pomysł, zbierz 15 podpisów osób, które popierają Twój pomysł i złóż projekt.

Po ogłoszeniu listy projektów, zadbaj o promocje swojego pomysłu. Rozpropaguj go wśród sąsiadów i znajomych. To w Twoim interesie jest, aby o Twoim projekcie dowiedziało się jak najwięcej osób.

Podczas głosowania Ty i Twoi znajomi oraz pozostali mieszkańcy miasta zdecydują, na co wydać pieniądze.

Jak złożyć projekt?

1. Aby złożyć projekt wystarczy:
- wypełnić formularz zgłoszenia propozycji zadania, złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa w terminie do 30 czerwca do godz.: 14:30
- obowiązkowo zamieścić zgłoszenie projektu w Internecie poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie wspoldecydujemy.pl
2. Musisz mieć ukończone 16 lat i być mieszkańcem Miasta Jordanowa.
3. Do każdego formularza należy załączyć listę z podpisami min. 15 mieszkańców Miasta Jordanowa.
Uwaga:
Możesz poprzeć podpisami dowolną ilość propozycji zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego.
Lista podpisów nie podlega uzupełnieniu.
4. Podaj szacunkowe koszty projektu (przybliżony koszt realizacji zadania)
5. Dołącz zgody właścicieli lub dysponentów terenu wyrażone w formie oświadczenia (jeżeli realizacja miałaby nastąpić na terenie nie będącym własnością Miasta)

 PROJEKT POWINIEN:

 • być zgodny z prawem oraz mieścić się w granicach zadań i kompetencji Miasta
 • powinien być zlokalizowany na terenie stanowiącym własność Miasta Jordanowa
 • koszt realizacji pojedynczego zadania nie może przekroczyć kwoty zarezerwowanej na realizacje budżetu obywatelskiego w roku 2018
 • musi być możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Co po złożeniu projektu?

1. Twój projekt poddany zostanie weryfikacji wstępnej przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego
2. W przypadku niekompletnego albo niepoprawnie wypełnionego wniosku będziesz miał 3 dni na uzupełnienie braków
3. Kryteria weryfikacji:

 • zgodności z prawem w szczególności czy projekt mieści się w granicach zadań i kompetencji Miasta, czy jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego
 • obiektywnej możliwości realizacji w szczególności pod względem zrealizowania zadania w danym roku budżetowym
 • realności zaproponowanego budżetu projektu.

4. Karty analizy propozycji zadań niezwłocznie udostępnia się Zespołowi Koordynującemu celem zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej
5.  Po weryfikacji utworzona zostanie lista propozycji zadań, na które będzie można głosować. Opublikowana zostanie ona na stronie www.jordanow.pl oraz na stronie www.wspoldecydujemy.pl

Jak głosować?

1.Zagłosować mogą mieszkańcy Miasta, którzy ukończyli w dniu głosowania 16 lat, w głosowaniu niejawnym

 • w formie papierowej poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania
 • w formie elektronicznej na stronie www.wspoldecydujemy.pl (głosowanie wymaga podania numeru PESEL)

(Osoby zamieszkałe na terenie Miasta mogą głosować poprzez złożenie karty do głosowania wraz z oświadczeniem do urny)
2.Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.
3.Informacje o wynikach głosowania zostaną ogłoszone w dniu 29.09.2017 r.


Co udało się zrealizować?

 I EDYCJA

Zadanie pn: „Rozwój Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie”, w ramach którego dokonano zakupu instrumentów, zakupu 19 sztuk umundurowania dla członków Orkiestry oraz naukę gry na instrumentach dla młodzieży i członków Orkiestry przez kapelmistrza.

II EDYCJA

W trakcie realizacji w roku 2017

 • zakup i montaż klimatyzacji w części szkoleniowo – bojowej budynku OSP
 • wykonanie ścieżki rowerowo – spacerowej

Czekamy na pomysły mieszkańców!

Zachęcamy do przyjrzenia się otaczającej nas wspólnej przestrzeni, zastanowieniu się, co można w niej poprawić.

Liczymy, że poza pomysłami dotyczącymi miejskiej infrastruktury, zechcą Państwo zaproponować ciekawe wydarzania, spotkania, przedsięwzięcia, które będą integrować mieszkańców.


Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
    

ZGŁASZANIE POMYSŁÓW1 czerwca – 30 czerwca

WERYFIKACJA  PROJEKTÓW → 3 lipca – 31 sierpnia

OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW1 września

KAMPANIA INFORMACYJNA O  PROJEKTACH1 września – 10 września

GŁOSOWANIE →11 września – 25 września

OGŁOSZENIE WYNIKÓW29 września

 

Gdzie uzyskać pomoc?
Urząd Miasta Jordanowa ul. Rynek 1,
34-240 Jordanów, tel.18 26 91 700/18 26 91 726

JEŻELI MASZ PYTANIA - skontaktuj się z pracownikami Urzędu, przyjdź na spotkanie warsztatowe w dniu 20 czerwca 2017 r.