Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością są zobowiązani do złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji, którą jest zobowiązany złożyć: w formie papierowej osobiście w pokoju 4a Urzędu Miasta Jordanowa, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Do pobraniaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Do pobraniaDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi