Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Zgodnie z podjęta Uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miasta Jordanowa z 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stawka podstawowa opłaty za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość od 1 lutego 2021 r. wyniesie 26,00 zł. Stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych ustalona została w wysokości 52,00 zł za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość.

Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Nr XIX/177/2020 Rady Miasta Jordanowa z 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych, roczna stawka podstawowa wyniesie 181,00 zł. Stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych ustalona została w wysokości 362,00 zł rocznie.

Worki odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 7:00 do 15:00. Odbierane będą wyłącznie prawidłowo oznakowane worki tj. z naklejonym kodem kreskowym danej frakcji odpadów wystawione do godziny 7:00 w dzień wywozu odpadów.

Ponadto informuje, iż można ubiegać się o zasiłek celowy do kosztów związanych z opłatą za odpady komunalne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Burmistrz Miasta Jordanowa