Zarządzenie Nr 9/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 24 stycznia 2022r.

w sprawie ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola publicznego położonego na terenie Miasta Jordanowa, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje;

§ 1. Ustala się terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny  2022/2023 do przedszkola publicznego położonego na terenie Miasta Jordanowa, zgodnie z załącznikiem  nr 1 do zarządzenia.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Jordanowa NR XXV/215/2017 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.Wykonanie  zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola w Jordanowie.

§ 4.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej https://jordanow.pl i na stronie http://bip.malopolska.pl/umjordanow.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania: