Wyprawka szkolna 2024/2025

Informujemy o możliwości dofinansowania zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2024/2025.

 

1.W roku szkolnym 2024/2025 pomoc udzielana będzie  uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt 1-6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w ppkt 1-6 i 8

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

2. W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2024/2025 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia,  klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;

2) uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt 8 i 9, uczęszczającym w roku szkolnym 2024/2025 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

3. W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym  do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych.

 

Wnioski należy złożyć do dnia 06 września 2024r. do dyrektora szkoły położonej na terenie Miasta Jordanowa do której uczeń będzie uczęszczał  w roku szkolnym 2024/2025.

 

 

Wnioski należy pobrać w szkole do której uczeń uczęszcza.

W załączeniu :

Rozporządzenie Rady Ministrów.

Informacje dodatkowe:

Pomoc udzielana jest na wniosek opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Wypłata przyznanego dofinansowania realizowana będzie  po przedłożeniu dowodu zakupu  podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych do wysokości pomocy, o której mowa w § 5 rozporządzenia na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,  rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie odpowiednio tych podręczników, materiałów edukacyjnych  lub materiałów ćwiczeniowych (do oświadczenia, dołącza się informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu zwraca się opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy, o której mowa w § 5 rozporządzenia, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, zawierającego:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę i adres siedziby szkoły;

3) klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2024/2025;

4) wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu;

5) datę zakupu;

6) podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu, o którym mowa powyżej, wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

rozporzadzenie_Wyprawka_2024.pdf

wyprawka_szkolna_2024.pdf