Zarządzenie Nr 4/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 28 stycznia 2020r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola publicznego położonego na terenie Miasta Jordanowa, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje;

§ 1.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny2020/2021 do przedszkola publicznego położonego na terenie Miasta Jordanowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Jordanowa NR XXV/215/2017 z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Jordanów, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola w Jordanowie.

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej https://jordanow.pl i na stronie http://bip.malopolska.pl/umjordanow.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Harmonogram rekrutacji do Miejskiego Przedszkola w Jordanowie  w roku szkolnym 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 1. Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. - od 24 lutego do 13 marca godz. 16:30
  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem
 2. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 23 marca godz. 13.00
 3. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego  dziecko zostało zakwalifikowane - od 23 marca godz. 13.00 do 27 marca godz 16:30
 4. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych - 30 marca godz. 13.00

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - od 30 marca

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

 1. Postępowanie uzupełniające do przedszkola - 21 kwietnia
 2. Złożenie w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych od 21 kwietnia do 22 kwietnia godz. 16:30

  1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem 

  2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem
 3. Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych -24 kwietnia
 4. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane od 24 kwietnia do 27 kwietnia godz. 16:30
 5. Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych - 27 kwietnia godz. 13.00
 6. Procedura odwoławcza od 27 kwietnia
 7. Opublikowanie  na stronie internetowej przedszkola wykazu wolnych miejsc - 31 sierpnia