Zarządzenie nr 56/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 20 maja 2020r.

w sprawie zasad funkcjonowania Miejskiego Przedszkola, prowadzonego przez Gminę Miasto Jordanów w okresie stanu epidemii

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713), art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) w zw. z § 4 d Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§1.

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Miejskiego Przedszkola w Jordanowie, zwanego dalej „placówką wychowania przedszkolnego”, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Jordanów w okresie obowiązywania stanu epidemii, ogłoszonego mocą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

§2.

 1. Z dniem 25 maja 2020r. wznawia się realizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych w siedzibie placówki wychowania przedszkolnego, zwaną dalej „opieką przedszkolną”, na warunkach organizacyjnych i sanitarnych określonych w wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych 04.05. 2020 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z 2020 r. poz. 322, 374, 567) – dalej: „Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego”, wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego opublikowanych na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz niniejszego zarządzenia.
 2. Placówka wychowania przedszkolnego funkcjonująca w roku szkolnym 2019/2020 przed dniem 12 marca 2020 r. w miarę potrzeb rodziców otwiera funkcjonowanie wszystkich oddziałów wychowania przedszkolnego przewidzianych w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
 3. Placówka wychowania przedszkolnego organizuje opiekę przedszkolną dla dzieci, które uczęszczały do danej placówki przed dniem 12 marca 2020 r.
 4. Zobowiązuje się dyrektora do przestrzegania zasad wynikających z wytycznych, o których mowa jest w ust. 1 powyżej.
 5. Dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego ustala liczbę dzieci jaka może korzystać z opieki przedszkolnej w czasie epidemii.
 6. Zobowiązuje się dyrektora placówki wychowania przedszkolnego do opracowania:
  1. Procedury przyprowadzania i odbioru dziecka wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego,
  2. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenie COVID-19,
  3. Procedury przebywania dzieci na świeżym powietrzu,
  4. Procedury bezpieczeństwa w placówce,
  5. Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§3.

 1. Opieka przedszkolna dla dziecka wznawiana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 2. Wniosek podpisany o którym mowa w ust.1, rodzic dziecka składa w formie elektronicznej do placówki wychowania przedszkolnego lub w formie papierowej rodzic dziecka dostarcza do przedszkola , zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w sposób wskazany w § 4 ust. 4 zarządzenia.
 3. W przypadku, gdy do placówki wychowania przedszkolnego wpłynęło więcej wniosków rodziców niż liczba dzieci ustalona w trybie wskazanym w §2 ust. 4 zarządzenia, dyrektor w pierwszej kolejności przyjmuje dzieci, których rodzice:
  1. nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
  2. są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
  3. są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§4.

 1. W terminie 2 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, dyrektor placówki wychowania przedszkolnego udziela odpowiedzi w zakresie możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej dla dziecka wskazanego we wniosku.
 2. Odmowa zapewnienia opieki przedszkolnej zawiera uzasadnienie i przekazywana jest drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.
 3. W przypadku braku możliwości przesłania odmowy w trybie określonym w ust. 2, dyrektor powiadamia rodzica telefonicznie i sporządza w tej sprawie notatkę.
 4. Na stronie internetowej placówki wychowania przedszkolnego www.przedszkole.jordanow.pl publikowane są bieżące informacje o organizacji opieki przedszkolnej w okresie obowiązywania stanu epidemii, w tym w szczególności w zakresie:
  1. liczba dzieci dla których placówka wychowania przedszkolnego organizuje opiekę przedszkolną w okresie obowiązywania stanu epidemii;
  2. wzoru wniosku, o którym mowa w §3 ust. 1 zarządzenia, w formie edytowalnej oraz dostosowanej do placówki wychowania przedszkolnego;
  3. adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem której rodzic może złożyć wniosek o którym mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia i komunikować się z placówką wychowania przedszkolnego w innych sprawach wynikających z realizacji zadań placówki;
  4. wytycznych o których mowa w § 2 ust.1 zarządzenia i wewnętrznych uregulowań dotyczących organizacji opieki przedszkolnej w okresie obowiązywania stanu epidemii adresowanych do rodziców dzieci objętych opieką;
  5. aktualnych komunikatów o organizacji wychowania przedszkolnego w okresie obowiązywania stanu epidemii, w szczególności wynikających z Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

§5.

 1. Dyrektor placówki przedszkolnej przed wznowieniem opieki przedszkolnej w placówce przeprowadza kontrolę gotowości placówki wychowania przedszkolnego do wznowienia opieki przedszkolnej pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki oraz możliwości przestrzegania zasad wynikających z niniejszego zarządzenia i wytycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Protokół o którym mowa w ust. 1, dyrektor przekazuje Burmistrzowi Miasta Jordanowa najpóźniej w dniu wznowienia opieki przedszkolnej.
 3. Po wznowieniu opieki przedszkolnej, Dyrektor placówki przedszkolnej w każdy piątek przekazuje drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informację o realizacji opieki przedszkolnej z minionego tygodnia, która zawiera dane o liczbie dzieci, średniej ilość godzin pobytu dzieci w placówce przedszkolnej oraz inne niezbędne informacje mające wpływ na funkcjonowanie placówki przedszkolnej.
 4. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie placówki przedszkolnej, dyrektor niniejszej placówki niezwłocznie informuje pisemnie o tym fakcie Burmistrza Miasta Jordanowa.

§6.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi placówki wychowania przedszkolnego.

§7.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu Miasta Jordanowa https://jordanow.pl/ i na stronie internetowej placówki wychowania przedszkolnego: www.przedszkole.jordanow.pl

Załączniki do pobrania