Budżet obywatelski na rok 2023

Banner BO

O g ł o s z e n i e

                     Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów spośród mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Jordanowa
na członków zespołu koordynującego, nadzorującego przebieg procesu konsultacyjnego.   

Termin zgłaszania kandydatów upływa 12 maja 2023 r.

(Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://jordanow.pl w zakładce budżet obywatelski lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pokój nr 4).

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do zespołu koordynującego BUDŻET OBYWATELSKI Miasta Jordanowa na rok 2024”.

Zadania zespołu koordynującego obejmują:  

- wsparcie procesu wdrożenia budżetu obywatelskiego,

- zapoznanie się z wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców,

- rozpatrywanie odwołań od oceny,

- sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego

Zachęcamy mieszkańców i organizacje pozarządowe do włączenia się w proces konsultacyjny


Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata (PDF, 469 kB)

Banner BO

W tegorocznej odsłonie budżetu obywatelskiego łącznie oddano 696 głosów, z czego ważnych głosów oddano 686 głosów, nieważnych 10.

 Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

1. „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1  - 448 głosów

2. Oświetlenie stadionu sportowego I etap – 88 głosów

3. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne – 150 głosów

Zwycięskim projektem zostało zadanie „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1 

Koszt zadania: 60 000,00 zł.

Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju naszego miasta i swojego najbliższego otoczenia. Dziękujemy wnioskodawcom, którzy proponowali projekty, zbierali podpisy, a później aktywnie namawiali mieszkańców do głosowania.
Podziękowania kierujemy w stronę członków zespołu koordynującego.

Banner BO

Głosowanie trwa od dnia 25 sierpnia do dnia 15 września 2022 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują wszyscy mieszkańcy Miasta Jordanowa (w przypadku głosowania osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2023),  w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania):

  • Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce nr 5371/1 (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania
  • Oświetlenie stadionu sportowego I etap (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania
  • „JASKÓŁKA ” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej I etap roboty budowlano – ziemne (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania

Głosować można poprzez:

Po weryfikacji użytkownika przez administratora użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z jednorazowym kodem, służącym do aktywacji konta. Na jeden numer telefonu możliwa jest aktywacja maksymalnie 3 kont użytkownika.  W przypadku głosowania profilem zaufanym e-puap autoryzacja konta w systemie następuje automatycznie, co zostaje potwierdzone wiadomością e-mail. Rejestracja pełnego konta użytkownika jest czynnością jednorazową i umożliwia udział w głosowaniach w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a także w konsultacjach społecznych.

  • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Centrum Kultury i Biblioteka Miejska, ul. Rynek 2) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

https://konsultacje.jordanow.pl/pl/budzet/glosowanie/11

Do pobrania: karta do głosowania

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 21.09.2022 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2023 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!! 

Ostateczna lista propozycji zadań które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców:

1. „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1

2. Oświetlenie stadionu sportowego I etap

3. „JASKÓŁKA ” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej I etap roboty budowlano – ziemne

Głosowanie rozpocznie się dnia 25 sierpnia i potrwa do dnia 15 września 2022 r.
Ogłoszenie zwycięskiego projektu 21.09.2022 r. !!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl

nabór wniosków zakończony

Informujemy, że w dniu 27 czerwca zakończył się nabór wniosków w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęły 3 projekty.

  1. „Spacerowy szlak”. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi gminnej na działce  nr  5371/1
  2. Oświetlenie stadionu sportowego I etap
  3. „JASKÓŁKA ” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej   I etap roboty budowlano – ziemne

Złożone projekty zostaną teraz poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej.  Ostateczna lista zadań dopuszczonych do głosowania zostanie przedstawiona w dniu 9 sierpnia 2022 r.

Głosowanie w którym mieszkańcy wybiorą, które zadanie zostanie zrealizowanie, rozpocznie się 25 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://www.konsultacje.jordanow.pl

Dziękujemy projektodawcom.