SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Teresa Wątroba tel: 18 26 91 714 - Parter pok nr 4

Szczegółowe informacje dotyczących załatwiania spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej / zakładaniem firmy otrzymasz na stronie internetowej https://biznes.gov.plPrzechodzi do nowej strony

Rządowy portal biznesPrzechodzi do nowej strony