SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Magdalena Łabędzka tel: 18 26 91 725 - I piętro pok nr 7

Druk do pobrania word Druk do pobrania pdf

Postępowanie wszczyna się na podstawie złożenia wniosku (wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) osoby fizycznej lub osoby prawnej. W czasie postępowania sprawdza się kompletność złożonych dokumentów, kompletność i prawidłowość danych oraz uiszczenie opłaty skarbowej. W razie zaistnienia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku lub skorygowania danych. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzyskania opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Burmistrza.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawierający:

  1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 egzemplarze* wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych) sporządzoną zgodnie z art.62a ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008r. (dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (4 egzemplarze* wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych) sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. (dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko);
  2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 4 egzemplarze*;
  3. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej- 4 egzemplarze*;
  4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1 egzemplarz;

Opłata skarbowa:

  1. od wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 205 zł lub 105 zł za przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot
  2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.