Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2021 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2021. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Wpłat należy dokonywać na rachunek Urzędu Miasta Jordanowa, nr konta: BS Jordanów Nr 70 9799 0001 0000 0000 8859 0021

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, pok. nr 9.
Można je też pobrać ze strony internetowej.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Alicja Mentel-Wanciura tel: 18 26 91 717 - I piętro pok nr 9

Druk do pobrania doc Druk do pobrania pdf