75+.jpg

Miasto Jordanów w 2018 roku przystąpiło do

Programu „Opieka 75+”.

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie.

Z pomocy w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania mogą skorzystać osoby samotne w wieku 75 lat i więcej, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z pracownikami socjalnymi w Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul 3 Maja 2; tel.: 18 26 75 573. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony listownie, lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.

Po złożeniu wniosku przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie zostanie przeprowadzone postępowanie w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp. Po zebraniu dokumentacji zostanie wydana decyzja administracyjna, w której określony zostanie zakres przyznanej pomocy, okres na który jest przyznana, a także wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.

Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 17,80 zł.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Dokładne zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XXII/173/ Rady Miasta Jordanowa z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.