UCHWAŁA NR XXXVI/329/2018
RADY MIASTA JORDANOWA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału w życiu społeczności lokalnej powołuje się Miejską Radę Seniorów.

§ 2.

Miejska Rada Seniorów ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny.

§ 3.

Zasady działania Rady oraz tryb wyboru członków określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa

mgr Krystyna Firek

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/329/2018

Rady Miasta Jordanowa

z dnia 26 marca 2018 r.

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Statut Miejskiej Rady Seniorów, zwany dalej Statutem, określa tryb wyboru i powoływania członków Rady i zasady jej działania.

§ 2.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 1. Miejskiej Radzie Seniorów – należy przez to rozumieć Miejską Radę Seniorów, zwaną dalej „Radą”;
 2. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Jordanowa;
 3. Seniorach – należy przez to rozumieć osoby, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Miasta Jordanowa;
 4. Podmiotach działających na rzecz osób starszych – należy przez to rozumieć podmioty działające na rzecz osób starszych np.: kluby seniora, związki emerytów oraz inne organizacje pozarządowe, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną;
 5. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów;
 6. Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów;
 7. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów;
 8. Zarządzeniu - należy przez to rozumieć Zarządzenie Burmistrza Miasta Jordanowa.

§ 3.

 1. Głównym celem Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.
 2. Rada podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej Miasta Jordanowa.
 3. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny.
 4. Siedzibą Rady jest Urząd Miasta Jordanowa.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się w pomieszczeniach zapewnionych przez Urząd Miasta Jordanowa.
 6. Pomoc w obsłudze organizacyjno-technicznej, finansowej Rady zapewnia Burmistrz.

Rozdział 2.

Zakres zadań Rady

§ 4.

 1. Rada działa w szczególności w następujących obszarach:
  1. integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
  2. aktywności osób starszych;
  3. edukacji, kultury i rekreacji;
  4. sportu, turystyki i rekreacji;
  5. profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych;
  6. zapobiegania i przełamywania marginalizacji osób starszych;
  7. bezpieczeństwa publicznego;
  8. zapewnienia osobom starszym godziwych warunków bytowych.

§ 5.

 1. Do zadań Rady należy:
  1. współpraca z władzami Miasta Jordanowa przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach osób starszych, w tym przedstawianie propozycji zadań o charakterze priorytetowym;
  2. podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych;
  3. propagowanie wśród osób starszych oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej;
  4. monitorowanie potrzeb osób starszych na terenie Miasta Jordanowa;
  5. tworzenie miejskich przestrzeni, rozwiązań architektonicznych i komunikacyjnych przyjaznych seniorom;
  6. zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących bezpośrednio osób starszych oraz aktów prawa miejscowego dotyczących ogółu społeczności i wpływu jaki te prawo może mieć na funkcjonowanie w osób starszych w Mieście Jordanowa;
  7. podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób w wieku senioralnym;
  8. budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych;
  9. współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami, działającymi na rzecz osób starszych;
  10. promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym a organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób starszych oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju;
  11. upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta na rzecz osób starszych;
  12. prowadzenie edukacji społecznej o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym;
  13. tworzenie płaszczyzn działania integracji międzypokoleniowej;
  14. promowanie wiedzy obywatelskiej i zaangażowanie obywatelskie nad osobami starszymi;
  15. opiniowanie zmian w Statucie Miejskiej Rady Seniorów.

§ 6.

 1. Rada swoje cele realizuje poprzez:
  1. uczestniczenie członków Rady w posiedzeniach Rady Seniorów;
  2. występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawach dot. seniorów do podmiotów określonych w Statucie Miasta Jordanowa;
  3. inicjowanie działań dotyczących życia seniorów na terenie Miasta Jordanowa;
  4. współpracę z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora, związkiem emerytów i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób starszych;
  5. monitorowanie działalności stowarzyszeń działających na rzecz osób starszych;
  6. działania na rzecz włączenia środowisk seniorskich w procesy partycypacyjne w mieście;
  7. bieżącą współpracę z organem wykonawczym (Burmistrzem Miasta).

Rozdział 3.

Skład Rady

§ 7.

 1. Skład osobowy Rady powoływany jest na okres 4 letniej kadencji i nie pokrywa się z kadencjami Rady Miasta Jordanowa, przy czym pierwsza kadencja Rady trwa 2 lata. Okres kadencji liczony jest od daty wyborów.
 2. Na Radnych Seniorów mogą być powołane wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Miasta Jordanowa.
 3. Co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat.
 4. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 11 osób, zwanych dalej „Radnymi Seniorami”.

Rozdział 4.

Wybory Radnych Seniorów

§ 8.

 1. Rada wybierana jest spośród osób zgłoszonych przez mieszkańców oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.
 2. Niezrzeszeni przedstawiciele osób starszych ubiegający się na radnych, muszą uzyskać poparcie co najmniej 10 seniorów.
 3. Osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady.
 4. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich zgłoszonych przez tę osobę kandydatach.
 5. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, stanowiącej załącznik do formularza zgłoszeniowego kandydata do Rady.
 6. Każda organizacja pozarządowa lub podmiot działający na rzecz osób starszych, może zgłosić kandydatów na radnego. Dobór sposobu wytypowania kandydatów w łonie każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji.
 7. Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów do Rady, określa wzór formularza zgłoszeniowego i karty do głosowania.
 8. Termin wyborów w drodze Zarządzenia Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza:
  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa;
  3. w inny tradycyjnie stosowany w UM Jordanowa, sposób powiadamiania.
 9. W ogłoszeniu, o którym mowa wyżej Burmistrz Miasta podaje w szczególności:
  1. informację o terminie i miejscu wyborów,
  2. termin, w jakim organizacje i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać kandydatów do Rady oraz liczbę kandydatów,
  3. informację o trybie i zasadach wyborów do Rady.
 10. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami składane są w Sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa i podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza.
 11. W przypadku zauważonych braków Burmistrz wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia stosownego wezwania. Nieusunięcie braków skutkuje odrzuceniem kandydata.
 12. Wytypowane osoby nabywają czynne i bierne prawo wyborcze do Rady w Jordanowie.

§ 9.

 1. W przypadku gdy do Rady zostanie zgłoszonych mniej niż 11 osób, Burmistrz wyznacza dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady.
 2. Osoby wytypowane spotykają się na zebraniu wyborczym zwołanym przez Burmistrza. Organizację i obsługę zebrania powierza się przedstawicielowi Burmistrza.
 3. Zebranie wyborcze prowadzi Burmistrz lub jego przedstawiciel do momentu wyboru Przewodniczącego zebrania.
 4. Burmistrz wyznacza skład Komisji Skrutacyjnej w ilości 3 osób.

§ 10.

 1. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny.
 2. Głos oddaje się na karcie do głosowania, przygotowanej zgodnie ze wzorem określonym przez Burmistrza z pieczęcią Urzędu Miasta.
 3. Każda osoba głosuje na maksymalnie 11 kandydatów z wykazu nazwisk na karcie do głosowania.
 4. W przypadku gdy kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów Komisja Skrutacyjna przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów.
 5. W przypadku gdy ilość kandydatów z równą ilością głosów, nie zwiększa limitu 11 osób w Radzie nie przeprowadza się ponownych wyborów.
 6. Za wybranych uważa się jedenastu kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.
 7. Z przeprowadzonych wyborów sporządza się protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę głosów, jakie otrzymali i przekazuje go najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wyborów Burmistrzowi.
 8. Wyniki wyborów Burmistrz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta do 3 dni od otrzymania dokumentacji o której mowa w pkt.7.
 9. Skład osobowy Rady ogłasza Burmistrz w drodze Zarządzenia.

Rozdział 5.

Organy i tryb pracy

§ 11.

 1. Radni Seniorzy pełnią swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.
 2. Radni Seniorzy są równi w prawach i obowiązkach.
 3. Radny Senior ma prawo:
  1. zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy związane z funkcjonowaniem Rady;
  2. składać zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady;
  3. uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Rady.
 4. Obowiązkiem Radnego Seniora jest:
  1. przestrzeganie Statutu;
  2. aktywne branie udziału w pracach Rady;
  3. informowanie społeczności lokalnej o działalności Rady;
  4. usprawiedliwianie swojej nieobecności na posiedzeniu.

§ 12.

 1. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu miesiąca od ogłoszenia informacji o składzie Rady Seniorów.
 2. Pierwsze posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Miasta podając jego termin, miejsce i porządek obrad.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera i prowadzi do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Przewodniczący Rady Miasta.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Radni Seniorzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 13.

 1. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Rady a w szczególności:
  1. ustala termin posiedzenia i porządek obrad;
  2. prowadzi obrady;
  3. zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.
 3. Rada działa na sesjach na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w Statucie.
 4. Rada pracuje na posiedzeniach które są jawne i otwarte.
 5. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał
 6. Zawiadomienie o terminie i porządku posiedzenia Rady winno być dostarczone Radnym Seniorom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Termin ten może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach krótszy.
 7. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, zawierający:
  1. numer, datę i miejsce posiedzenia;
  2. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu;
  3. porządek obrad;
  4. streszczenie referowanych spraw oraz oświadczeń złożonych do protokołu;
  5. wnioski spisane w pełnym brzmieniu;
  6. wyniki głosowania.
 8. Protokół sporządza Sekretarz i podpisuje Przewodniczący Rady.
 9. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu.
 10. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w pracach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosowania osoby, niebędące jej członkami.

§ 14.

 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał i wniosków.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
 3. Radni Seniorzy głosują poprzez podniesienie ręki.
 4. Uchwała Rady powinna zawierać w szczególności :
  1. datę, tytuł, numer sesji, numer uchwały, rok podjęcia, datę, tytuł, podstawę prawną;
  2. treść merytoryczną;
  3. sposób wykonania określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;
  4. podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, który przewodniczył obradom i Sekretarza obrad;
  5. termin wejścia w życie uchwały.
 5. Numerację uchwał kontynuuje się do końca danej kadencji.
 6. Przewodniczący Rady przekazuje podjęte uchwały Burmistrzowi oraz Radzie Miasta Jordanowa za pośrednictwem jej Przewodniczącego.

§ 15.

 1. Wygaśniecie mandatu członka Rady następuje wskutek:
  1. upływu kadencji, na jaką został on wybrany;
  2. śmierci Radnego;
  3. pisemnego złożenia rezygnacji przez Radnego;
  4. w przypadku skazania Radnego prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. wskutek odwołania przez Radę w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność Radnego niezbędną do wypełniania zadania o charakterze zaufania publicznego, przy czym odwołanie Radnego następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków Rady, bezwzględną większością głosów;
  6. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady, przy czym warunkiem wygaśnięcia mandatu jest uprzednie poinformowanie Radnego na piśmie, że nieobecność na trzecim kolejnym posiedzeniu Rady skutkować będzie wygaśnięciem mandatu.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w § 15 ust. 1, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w czasie wyborów. W przypadku braku takiej osoby, Burmistrz ogłasza kolejne spotkanie zgodnie z § 9 ust. 2.
 3. Odwołanie Przewodniczącego Rady z pełnienia jego funkcji następuje w trybie określonym dla jego powołania, na wniosek tej osoby, lub wniosek co najmniej 3 członków Rady. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 16.

Rada sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przekazuje Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu Rady Miasta oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 17.

Zmiany niniejszego Statutu mogą zostać dokonane uchwałą Rady Miasta Jordanowa na wniosek Burmistrza lub wniosek podpisany przez co najmniej 2/3 składu Rady.

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa

mgr Krystyna Firek