Zarządzenie Nr 16/2019
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia xx sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa na kadencję 2018-2022.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póżn. zm.) oraz § 10 ust. 10  Statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w Zarządzeniu Nr 40/2018 Burmistrza Miasta Jordanowa w sprawie ogłoszenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa na kadencję 2018-2022 w zakresie błędnie podanego okresu kadencji Miejskiej Rady Seniorów w taki sposób, że tytuł przedmiotowego Zarządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ogłoszenia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa na kadencję 2018-2020”

§ 2

Uchyla się w całości paragraf 4 Zarządzenia.

§ 3

Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.