Miejska Rada Seniorów

dnia 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VII SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW MIASTA JORDANOWA

na którą zapraszamy mieszkańców

z proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podsumowanie I kadencji Rady.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

 1. Czech Anna - Przewodnicząca
 2. Zembol Stanisław – Wiceprzewodniczący
 3. Migas Maria – Sekretarz
 4. oraz Członkowie:
 5. Czarna Jałocha Teresa
 6. Frątczak-Mróz Jadwiga
 7. Grzybacz Władysława
 8. Hodana Maria
 9. Kokoszka Barbara
 10. Kubińska Małgorzata
 11. Plewa Helena
 12. Siepak Jadwiga

Rada spotykać się będzie co najmniej raz na kwartał lub częściej.

Na zdjęciu skład miejskiej rady seniorów


Uchwałą Rady Miasta nr XXXVI/329/2018Pobiera pdf z uchwałą z dnia 26 marca 2018 r. powołano Radę Seniorów, a wyboru radnych dokonano w dniu 31 lipca 2018r. Głównym celem działania rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Kadencja rady z zasady trwa 4 lata, wyjątkiem jest  pierwsza kadencja która obejmuje okres 2 lat. Rada liczy jedenaście osób i jest ciałem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym  dla władz Miasta, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności: 

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • aktywności osób starszych;
 • edukacji, kultury i rekreacji;
 • sportu, turystyki i rekreacji;
 • profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych;
 • zapobiegania i przełamywania marginalizacji osób starszych;
 • bezpieczeństwa publicznego;
 • zapewnienia osobom starszym godziwych warunków bytowych

Przedmiotem działalności Rady Seniorów jest m.in. współpraca z władzami Miasta, podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do integracji społecznej osób starszych, współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami, działającymi na rzecz osób starszych, promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym a organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób starszych oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju, upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta na rzecz osób starszych.

Działalność Rady pozwala na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz przyczynia się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.

Opiekę merytoryczną nad pracą Rady sprawuje – pracownik  Referatu Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.