Miejska Rada Seniorów

Logo seniorzy

Zgodnie ze Statutem Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa stanowiącym załącznik do Uchwały XXXVI/329/2018 Rady Miasta Jordanowa z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r. poz.2763)

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów na kadencję 2020-2024

Miejską Radę Seniorów powołuje się w celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla władz Miasta Jordanowa.

Głównym celem Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

 1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 11 osób, zwanych „Radnymi Seniorami”. Co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 4 lata. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.
 2. Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia 23 lipca do dnia 6 sierpnia 2020 roku.(decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Jordanowa)
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów mogą dokonać:
  1. podmioty działające na rzecz osób starszych – kluby seniora, związki emerytów oraz inne organizacje pozarządowe, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną. Dobór sposobu wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji.
   Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
  2. grupa co najmniej 10 seniorów - popierających i zgłaszających kandydata na członków Miejskiej Rady Seniorów. Osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich zgłoszonych przez tę osobę kandydatach.
   Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia wraz z listą poparcia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
 4. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Miasta Jordanowa  (pokój nr 4) lub na stronie internetowej miasta pod adresem: zakładka: Dla seniorów
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór  kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów” w terminie do 6 sierpnia 2020 r.
 6. Jeżeli do dnia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów zostanie zgłoszonych mniej niż 11 osób, Burmistrz wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady.
 7. Kandydaci do Rady wybierani są podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania. Zebranie wyborcze odbędzie się 12 sierpnia 2020 r. w Sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny, głos oddaje się na karcie do głosowania. Za wybranych uważa się jedenastu kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.
 8. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów Komisja Skrutacyjna przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów. W przypadku gdy ilość kandydatów z równą ilością głosów, nie zwiększa limitu 11 osób w Radzie nie przeprowadza się ponownych wyborów.
 9. Wyniki wyborów ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu miasta. W drodze Zarządzenia zostanie powołany skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów.

Załączniki do pobrania (549 KB, ZIP)

dnia 28 lipca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VII SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW MIASTA JORDANOWA

na którą zapraszamy mieszkańców

z proponowanym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Podsumowanie I kadencji Rady.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zakończenie obrad Sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech

 1. Czech Anna - Przewodnicząca
 2. Zembol Stanisław – Wiceprzewodniczący
 3. Migas Maria – Sekretarz
 4. oraz Członkowie:
 5. Czarna Jałocha Teresa
 6. Frątczak-Mróz Jadwiga
 7. Grzybacz Władysława
 8. Hodana Maria
 9. Kokoszka Barbara
 10. Kubińska Małgorzata
 11. Plewa Helena
 12. Siepak Jadwiga

Rada spotykać się będzie co najmniej raz na kwartał lub częściej.

Na zdjęciu skład miejskiej rady seniorów


Uchwałą Rady Miasta nr XXXVI/329/2018Pobiera pdf z uchwałą z dnia 26 marca 2018 r. powołano Radę Seniorów, a wyboru radnych dokonano w dniu 31 lipca 2018r. Głównym celem działania rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej. Kadencja rady z zasady trwa 4 lata, wyjątkiem jest  pierwsza kadencja która obejmuje okres 2 lat. Rada liczy jedenaście osób i jest ciałem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym  dla władz Miasta, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności: 

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • aktywności osób starszych;
 • edukacji, kultury i rekreacji;
 • sportu, turystyki i rekreacji;
 • profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych;
 • zapobiegania i przełamywania marginalizacji osób starszych;
 • bezpieczeństwa publicznego;
 • zapewnienia osobom starszym godziwych warunków bytowych

Przedmiotem działalności Rady Seniorów jest m.in. współpraca z władzami Miasta, podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do integracji społecznej osób starszych, współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami, działającymi na rzecz osób starszych, promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym a organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób starszych oraz wymiana doświadczeń z Radami Seniorów na terenie kraju, upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta na rzecz osób starszych.

Działalność Rady pozwala na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz przyczynia się do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnej.

Opiekę merytoryczną nad pracą Rady sprawuje – pracownik  Referatu Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy.