Głównym celem projektu pt. „Przestrzeń dla seniorów” realizowanego w okresie od III do XII 2019 r. przez Fundację Mapa Pasji jest wzmocnienie partycypacji społecznej osób starszych oraz stworzenie im narzędzi i warunków do wyrażania swoich potrzeb, w szczególności w zakresie dostosowywania przestrzeni publicznych i tras turystycznych do potrzeb seniorów, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Seniorzy z Miasta będą uczestniczyć w Działaniu Tworzenie i konsultowanie dokumentów planistycznych, których celem jest wypracowanie i skonsultowanie dokumentów planistycznych (polityki senioralnej lub informacyjnej) dla istniejących gminnych rad seniorów; polityka senioralna pozwala m.in. skoordynować różne działania prowadzone przez samorząd na rzecz seniorów, wskazuje dokumenty gminne do konsultacji z seniorami i środki budżetowe dostępne dla seniorów.

Warsztaty diagnostyczne: warsztaty wprowadzające do diagnozy podczas którego zostanie zaprezentowana idea tworzenia polityki senioralnej / informacyjnej oraz zostanie zaplanowana diagnoza potrzeb (wspólne projektowanie ankiety i 3 spotkań fokusowych z różnymi środowiskami seniorów);

Przeprowadzenie diagnozy: przeprowadzenie konsultacji z udziałem seniorów (ankietowanie, spotkania z miejscowymi środowiskami senioralnymi – grupy fokusowe) – zgodnie z przyjętym na warsztatach planem;

Warsztaty planistyczne: prezentacja wyników diagnozy, analiza dokumentów gminnych pod kątem zapisów dotyczących seniorów, planowanie kluczowych zapisów w polityce senioralnej/informacyjnej (cele, działania, wskaźniki, narzędzia wdrażania);

Opracowanie polityki senioralnej / informacyjnej na bazie przeprowadzonej diagnozy i warsztatów, przedłożenie jej władzom samorządowym do zatwierdzenia;

Akcja informacyjna nt. opracowanej polityki senioralnej / informacyjnej (artykuły w prasie lokalnej, na FB, ulotki, plakaty itp.) – promocja przyjętych rozwiązań i aktywności seniorów, którzy zaangażowali się w ich wypracowanie.

Ponadto:

Wizyty studialne: cztery 3-dniowe wizyty studialne dla uczestników projektu, które będą dla nich okazją do wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, inspiracji i integracji. Tematem wizyt będzie: tworzenie i funkcjonowanie gminnych rad seniorów, współpraca seniorów z samorządem lokalnym, inicjatywy seniorów na rzecz rozwoju lokalnego, tworzenie polityki senioralnej, realizacja konsultacji społecznych i diagnozy. W programie będzie również element krajoznawczy.

Ogólnopolska konferencja dot. przestrzeni dla seniorów: do udziału w 2-dniowej konferencji zostaną zaproszeni seniorzy z całej Polski oraz eksperci w dziedzinie zarządzania przestrzenią publiczną oraz turystyki senioralnej w programie m.in. prezentacja założeń i efektów projektu, prezentacja działań w wybranych gminach, prezentacje zewnętrznych ekspertów dot. metod i standardów dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb seniorów, sesje warsztatowe dot. tworzenia rad seniorów, tworzenia i wdrażania polityki senioralnej oraz zarządzania przestrzeniami publicznymi z uwzględnieniem potrzeb seniorów, przegląd inicjatyw i twórczości artystycznej seniorów, wieczór integracyjny.

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

logo projektu