Szanowni Państwo,

zakończył się rok 2019, który był zarazem pierwszym rokiem kadencji, w której pełnie funkcję Burmistrza Miasta Jordanowa. Z tego powodu chciałbym podsumować ten mijający okres i przedstawić Państwu plany na 2020 rok.

Sieć wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów

W 2019 roku wiele udało się wykonać w zakresie inwestycji prowadzonych na terenie miasta. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć zadanie związane z budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, którego wartość wynosi prawie 27 mln zł. Jest to projekt wieloletni i wieloetapowy z wykonaniem, którego wiążą się uciążliwości dla mieszkańców, lecz jego efektem finalnym będzie polepszenie stanu miejskiej wody oraz zmniejszenie strat na sieci wodociągowej co powinno w dłuższym okresie skutkować ustabilizowaniem cen wody. W mijającym roku wykonano odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Gen. Maczka, ul. Bł. Ks. P. Dańkowskiego, ul. Leśnej, ul. Spytka Jordana, ul. Konopnickiej ora rozpoczęto prace na ul. Mickiewicza.

Drugim z istotnych elementów wspomnianego zadania jest rozbudowa oczyszczalni ścieków przy oś. Wrzosy wraz z dostosowaniem jej do obowiązujących obecnie norm technologicznych. W ramach zadania zrealizowano szereg prac. Powstał zbiornik reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, które przeszły już próbę szczelności, wykonano również schody zewnętrzne i pomosty. Zbudowano stację mechanicznego oczyszczania ścieków i zakończono ocieplenie ścian reaktora biologicznego, trwają natomiast prace nad instalacją technologiczną. W nowo powstałym budynku technicznym wykonywane są instalacje, zaś w budynku techniczno-magazynowo-socjalnym trwają prace wykończeniowe. Wcześniej obiekt został ocieplony, a jego dach przebudowano. W ramach rozbudowy oczyszczalni wykonano płytę i posadowiono biofiltr. W najbliższym czasie wykonawca zajmie się dalszym wyposażeniem technologicznym reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego, a także stacji mechanicznego oczyszczania. Inwestycja ta pozwoli na efektywniejszą pracę oczyszczalni oraz będzie sprzyjać ochronie środowiska naturalnego.

Inwestycje drogowe

Po zakończeniu prac modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Gen. Maczka udało się również zrealizować długo wyczekiwaną inwestycję polegającą na wykonaniu ponad 2 km chodnika. Nowy chodnik znacznie poprawił bezpieczeństwo komunikacyjne dla mieszkańców oraz młodzieży, która uczęszcza do szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ul. Konopnickiej oraz Zespołu Szkół im. Bł. Ks. P. Dańkowskiego. Kolejną ważną inwestycją w zakresie drogownictwa był remont nawierzchni dwóch placów rynku. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, nowe krawężniki, nawierzchnie asfaltową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie dofinansowane było ze środków Funduszu Dróg Samorządowych a jego całkowita wartość wyniosła ok. 600 tys. złotych. W ramach robót prowadzonych na drogach miejskich udało się również wykonać szereg mniejszych, lecz bardzo potrzebnych prac w tym: remonty nawierzchni dróg gminnych m. in. ul. Gen. Maczka - boczna, ul. Malejowska - boczna, ul. Przemysłowa – boczna oraz liczne prace w zakresie napraw bieżących, odwodnienia oraz oznakowania dróg.

W zakresie drogownictwa aktywnie współpracuję także z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. Efektem tych dobrych relacji jest wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi krajowej potocznie określanym jako "jordanowskie zakręty". W ramach współpracy podniesiony został poziom bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz częściowo zostały one przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, natomiast przy ul. Piłsudskiego zamontowano słupki wyłączeniowe, dzięki którym zwiększona została widoczność przy wyjeździe z dróg podporządkowanych.

Odnowa zabytków miejskich

W mijającym roku nie zapomniano także o zabytkach miejskich. Podjęte kroki pozwoliły na pozyskanie funduszy w kwocie około 600 tys. złotych na odnowę tzw. „polichromii jordanowskich” czyli zabytkowych dekoracji malarskich z XIX wieku znajdujących się w budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy ul. Rynek 2. Na tym obiekcie zakończono również prace konserwatorskie przy odnowie elewacji budynku oraz wykonano nowe poszycie dachu kończąc tym samym I etap prac. W ramach prac we wewnętrzu budynku oprócz wspomnianej powyżej odnowy zabytkowych polichromii, kontynuowane są roboty budowlane w zakresie konstrukcji i wzmocnień stropów, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. Całkowita wartość założonych do wykonania prac to ponad 10 mln złotych.

Dzięki pozyskanym środkom z poddziałania pn."Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonano odnowy zabytkowych kapliczek z XIX w., które znajdują się na terenie miasta przy ul. Kolejowej i ul. Piłsudskiego. Kapliczką przywrócono ich pierwotne wartości i właściwe walory estetyczne. Ważnym aspektem tych prac było wyeliminowanie procesów powodujących niszczenie oraz profilaktyczne zabezpieczenie całości przed postępującą degradacją materiału kamiennego.

Renowacja plant jordanowskich

Na początku 2019 roku po uwzględnieniu postulatów Komitetu Rewitalizacyjnego odnoszących się do zmiany formy fontanny, zmiany rodzaju nawierzchni alejek z mineralnych na kostkę granitową, zmian w zakresie formy lamp oraz konieczność wykonania nowego projektu w zakresie instalacji elektrycznych oraz sieci nawadniającej została podjęta decyzja o wykonaniu projektu zamiennego umożliwiającego aneksowanie pozwolenia na budowę w przedmiotowym zakresie. Po długotrwałych uzgodnieniach z instytucjami opiniującymi zmiany w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz przedsiębiorstwem Tauron Polska Energia S.A. udało się rozpocząć prace w zakresie instalacji elektrycznych i zasilania oraz wykonania nowego oświetlenia ulicznego, które mają zostać odebrane początkiem roku 2020. W tym zakresie wykonane zostały przeciski pod drogą krajową i powiatową, rozprowadzono instalację zasilającą po poszczególnych segmentach plant oraz usytuowano fundamenty pod maszty oświetlenia ulicznego, które mają zostać zamontowane w styczniu. Dzięki wykonaniu wskazanych robót infrastruktury elektrycznej, które pierwotnie nie były przewidziane w dokumentacji technicznej, możliwa będzie realizacja właściwych robót budowlanych. Zakończenie robót związanych z renowacją plant jordanowskich oraz konieczne odbiory planuje się na III kwartał 2020 roku. 

Ekologia

W ramach współpracy z Powiatem Suskim w mieście realizowany jest projekt pn. Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”. W ramach programu wykonane zostaną instalacje solarne oraz fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych mieszkańców Jordanowa, którzy złożyli wniosek w Starostwie Powiatowym i zakwalifikowali się do realizacji zadania. Miasto Jordanów partycypuje w kosztach wykonania instalacji dla mieszkańców. Właściwe prace w tym zakresie rozpoczną się w 2020 roku. Dodatkowo w roku 2019 kontynuowany był program związany z wymianą starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne wykorzystywane zarówno do ogrzewania domu jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W ramach naboru na 2020 rok Miasto Jordanów również złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zadania jak w powyższym zakresie. Jednocześnie warto nadmienić, iż mieszkańcy miasta mogli uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta dotyczącym programu Czyste Powietrze. W ramach działań proekologicznych prowadzona jest również edukacja ekologiczna skierowana do uczniów szkół podstawowych. Na przełomie 2018/2019 i w 2019 roku na zajęcia i kampanie edukacyjną zostały przeznaczone środki w kwocie ponad 45 tys. złotych. Środki te pochodziły z budżetu miasta oraz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gwarancji Wodnych.

Gaz w Jordanowie

W dniu 25.11.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w Krakowie oraz firmy wykonującej projekt sieci gazowej RS-PROJEKT. Podczas spotkania mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące zalet płynących z ogrzewania gazem ziemnym, relacji cenowej między gazem ziemnym a innymi mediami, ogólnych warunków przyłączenia do sieci gazowej a także kosztów wykonania przyłącza gazowego. Przedstawiciele firmy wykonującej projekt sieci gazowej poinformowali, iż rozpoczęli prace terenowe polegające na pozyskiwaniu zgód od osób fizycznych oraz instytucji będących właścicielami działek, po których prowadzona ma być sieć gazowa. W pierwszej kolejności prace te obejmują ulicę Malejowską w kierunku osiedla Wrzosy, dokąd gaz prowadzony ma być ze Skawy. Z informacji od przedstawiciela PSG wynika, iż został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu kolejnej części miasta tj. ul. Gen. Maczka, w chwili obecnej trwa wyłonienie wykonawcy i zawarcie z nim stosownej umowy. Na wykonanie projektu sieci gazowej w pozostałej części miasta PSG planuje ogłoszenie przetargu w najbliższym czasie.

Aktywizacja społeczna mieszkańców

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Urzędzie Miasta wdrożony został program związany z aktywizacją społeczna dla mieszkańców o nazwie "Kierunek Kariera". Program ma na celu umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszkańców poprzez szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe. Indywidualne spotkania z osobami zainteresowanymi odbywają się na sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa. Wszelkie niezbędne informacje udzielane są w sekretariacie Urzędu.

Budżet obywatelski na 2020 rok

W dniach od 9 września do 30 września 2019 r. odbyło się głosowanie w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego realizowanego przez Miasto Jordanów. W tym roku do konkursu zgłoszone zostały trzy zadania: Zakup wyposażenia świetlicy widowiskowo-szkoleniowej w Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie; „Świetlica dla Naszych Dzieci”; Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las". Jak co roku projekty zadań wyszły z inicjatywy mieszkańców a zaangażowanie społeczne w trakcie głosowania było bardzo duże. Do realizacji w roku 2020 zostało wybrane zadanie „Świetlica dla Naszych Dzieci”, którego założeniem jest remont świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Jordanowie przy ul. Kolejowej. Zwycięski projekt otrzymał aż 975 głosów i będzie realizowany w okresie wakacji szkolnych 2020.

Plany inwestycyjne na 2020 rok

W kolejnym roku planowane jest zakończenie inwestycji związanych z renowacją plant jordanowskich oraz kontynuacja prac na wspominanym już obiekcie "Rynek 2". Całość prac odtworzeniowych zabytkowych polichromii to koszt około 2,3 mln zł. W tym zakresie został złożony wniosek
o pozyskanie środków zewnętrznych na 2020 r. w kwocie około 1,7 mln zł. Jedną z najważniejszych
i długo oczekiwanych inwestycji będzie generalny remont ul. Gen. Maczka na odcinku ponad 2.2 km od Rynku w stronę Łętowni wraz z budową peronu autobusowego. Jest to zadanie realizowane przy dobrze układającej się współpracy między miastem a Powiatem Suskim i opiewa na kwotę ponad 3 mln zł. Początek prac zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2020 r. Udział miasta w sfinansowaniu zadania wynosi ponad 700 tys. zł, pozostała część finansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i wkładu własnego powiatu. W 2020 roku, przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, planowana jest także modernizacja budynku przy ul. Kopernika, który stanowi mienie komunalne miasta oraz dostosowanie go do wymogów w zakresie opieki dziennej dla osób starszych. Wniosek
o finansowanie zadania w kwocie 1,8 mln zł został już złożony. Dodatkowo w 2020 roku kontynuowane będą prace dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski