Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Zgodnie z planem początek 2020 roku jest okresem, w którym trwa kontynuacja inwestycji rozpoczętych w 2019 roku oraz realizacji nowych przedsięwzięć. W tym trudnym dla Nas wszystkich czasie przy panujących obostrzeniach staramy się realizować przyjęte w budżecie Miasta założenia i sukcesywnie dążyć do ich wykonania. Poniżej przedstawiam Państwu podsumowanie inwestycyjne I kwartału 2020 roku oraz plany na kolejne miesiące. 

Prace na oczyszczalni ścieków „Wrzosy” dobiegają końca 

W ramach realizacji projektu „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów Część 1 – Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych Wrzosy wraz z budową kanału ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Wrzosy do odbiornika” dobiegły końca prace budowlane oraz rozruchowe, związane z modernizacją i rozbudową oczyszczalni. W ostatnich dniach, w czasie uruchomienia nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów, wyznaczone i zweryfikowane zostały wszystkie parametry technologiczne zapewniające osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego.  Obecnie trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia zmodernizowanej oczyszczalni, finalne prace wykończeniowe w budynkach i na drogach wewnętrznych, a także budowa kanału ścieków oczyszczonych. Jednocześnie w ramach części drugiej zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków i odcinków przyłączy kanalizacyjnych, budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz odcinków przyłączy wodociągowych” dobiegają końca roboty, obejmujące budowę kanalizacji na ulicy Batalionów Chłopskich. Natomiast w ramach budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wykonano pracę na ul. Mickiewicza oraz ul. Banacha. Dalsze prace będą polegały na budowie kanalizacji na ulicach  Zakopiańskiej, Malejowskiej, Piłsudskiego oraz na ulicy Kopernika. Realizowane prace to element większej inwestycji, dzięki której dotychczas wykonano ponad 2,5 km kanalizacji oraz 3 km wodociągów wraz z przyłączami.

Kolejne środki na zabytkowe „polichromie jordanowskie”

W ostatnim czasie udało się pozyskać środki w wysokości 1 170 000,00 zł na kolejny etap prac związanych z odtworzeniem zabytkowych „polichromii jordanowskich”. Dotacja celowa na realizację prac konserwatorskich została przydzielona w ramach programu Ochrony Zabytków przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadanie pt. Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) oraz rekonstrukcji niezachowanych fragmentów w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie.  Wskazane prace będą polegały na dalszym zabezpieczeniu odkrytych zabytkowych malowideł oraz ich odtworzeniu. Dokończenie prac związanych z odrestaurowaniem zabytkowych polichromii jest niezbędne do zakończenia całości inwestycji związanej z remontem budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy ul. Rynek 2 i dostosowaniem go do potrzeb Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców. Wykonanie prac konserwatorskich planowane jest w okresie maj-listopad 2020 r.

Jednocześnie w dalszym ciągu trwają roboty budowlane w budynku przy ul. Rynek 2. W ostatnim okresie zrealizowano szereg prac wyburzeniowych i konstrukcyjnych mających na celu wzmocnienie budynku. Dodatkowo rozpoczęły się prace termomodernizacyjne na poddaszu obiektu, instalacyjne oraz ogólnobudowlane. W najbliższym czasie zaplanowana jest częściowa rozbiórka chodnika wokół budynku, celem wykonania odpowiedniej izolacji fundamentów.

Remont ul. Gen. Maczka

Po wykonaniu w zeszłym roku chodnika wzdłuż ul. Gen. Maczka przyszedł czas na realizację robót drogowych. W tym zakresie początkiem marca 2020 r. Generalny Wykonawca zadania firma Eurovia S.A. rozpoczął realizację odpowiednich prac. W ramach inwestycji zostaną wykonane nowe krawężniki drogowe, kanalizacja deszczowa, profilowanie skarp i rowów, wykonanie przełomów, poboczy i ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym na odcinku ponad 2 km. Dodatkowo w ramach umowy jaką zawarło Miasto Jordanów z firmą Eurovia S.A. w ciągu remontowanej drogi zostanie wykonany peron autobusowy/przystanek. Realizacja przedmiotowego zadania możliwa jest dzięki dobrze układającej się współpracy między Miastem Jordanów a Powiatem Suskim. Środki na zadanie pozyskane zostały w ramach Fundusz Dróg Samorządowych przy udziale własnym Miasta Jordanowa oraz Powiatu Suskiego. Planowany termin zakończenia realizacji całości prac inwestycyjnych to lipiec 2020 r. Wskazane zadanie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na remontowanym odcinku, na którym zlokalizowane są dwie szkoły podstawowa i średnia. Dodatkowo wykonanie nowego przystanku w pobliżu Z.S. im. Piotra Dańkowskiego poprawi komfort uczniów dojeżdżających do szkoły.

Kontynuacja prac na plantach jordanowskich

Po długotrwałych uzgodnieniach i otrzymaniu zgód i opinii z licznych instytucji w marcu br. Miasto Jordanów otrzymało decyzje ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej zezwalającą na realizację prac zamiennych w ramach zadania związanego z renowacja plant jordanowskich.

W obecnej chwili na terenie realizacji zadania zakończono prace polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej i montażu oświetlenia ulicznego, które w pierwotnym projekcie nie było w ogóle przewidziane. W ramach przedmiotowych prac wykonano szereg robót ziemnych, przepychów pod drogami, ustawiono fundamenty pod lampy wraz z instalacja odgromową i zamontowano 24 sztuki masztów oświetlenia ulicznego. Warto podkreślić, iż są to lampy zaakceptowane przez Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie nawiązujące do charakteru zabytkowego jordanowskiego rynku. Po ich zamontowaniu trudno sobie wyobrazić na plantach stare betonowe słupy oświetlenia ulicznego, które w pierwszym projekcie miały pozostać bez zmian.

Jednocześnie rozpoczęto roboty budowlane na dwóch segmentach plant jordanowskich. Wskazane roboty będą polegały m. in. na wymianie krawężników drogowych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową, niezbędnych pracach ziemnych i instalacyjnych, ułożeniu kostki granitowej ciętej i łupanej na alejkach parkowych oraz wykonaniu fontanny. Planowany termin zakończenia robót na przedmiotowych segmentach plant to koniec maja br. 

Remont świetlicy i plany termomodernizacyjne szkoły podstawowej

Świetlica dla naszych dzieci to zwycięski projekt autorstwa Pani Dominiki Siepak – Radnej Miasta Jordanowa - w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Realizacja prac remontowych zaplanowana jest w okresie wakacji w miesiącach czerwiec-sierpień 2020 r. Głównym założeniem  zadania jest kompleksowy remont i doposażenie pomieszczenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. przy ul. Kolejowej 7.  Zakres robót obejmie wyrównanie i pomalowanie ścian, obróbkę słupów (filarów), zdrapanie lamperii i wykonanie tynków mozaikowych, cyklinowanie i malowanie parkietu, wymianę oświetlenia na energooszczędne, demontaż i montaż 18 opraw, położenie płytek na schodach oraz wykonanie barierki, zabudowę okien wewnętrznych oraz położenie nakładek na parapety. Dzięki realizacji zadania świetlica szkolna zyska nowoczesny wygląd oraz zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb szkoły. Umowa z Wykonawcą zadania została już podpisana.

W ramach naboru na działanie pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania związanego z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły podstawowej przy ul. Kolejowej 7. Plan realizacji zadania zakłada docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej, wymianę kotłów c.o. wraz z instalacją, pionami grzewczymi i grzejnikami, montaż odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Obecnie przygotowywany jest audyt energetyczny oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania wniosku
o dofinansowanie zadania w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

W ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, planowane jest wykonanie wiaty stalowej o powierzchni ok. 500 m2 wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową, wykonaniem odwodnienia, doprowadzeniem mediów i budową ogrodzenia. Inwestycja będzie zlokalizowana przy oczyszczalni ścieków Wrzosy i jest ona kolejnym elementem wprowadzonego przez Burmistrza Miasta Jordanowa planu naprawczego związanego z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Miasta. Zadnie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj, obecnie trwa wybór wykonawcy zadania. Planowany okres realizacji to maj – wrzesień 2020 r.

Prace remontowe na drogach miejskich

W ramach prac remontowych na drogach miejskich na bieżąco wykonywane są najpotrzebniejsze roboty. W mijającym okresie zrealizowano prace związane z robotami naprawczymi na ul. Gen. Maczka – boczna, remontem bariery mostu na ul. Malejowskiej, wykonaniem przyczółku na ul. 3-Maja – boczna oraz pracami w zakresie obierania rowów i plantowania skarp. W maju wykonane zostaną progi zwalniające wraz z oznakowaniem na ul. Batalionów Chłopskich. Jednocześnie w ramach prac projektowych zlecone zostało wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na remont ul. Bł. ks. Piotra Dańkowskiego, ul. Przemysłowej, ul. Św. Anny – pętla, ul. 3-Maja oraz ul. Słonecznej. Dodatkowo w ramach prac projektowych przygotowywana jest dokumentacja na zadanie związane z wykonaniem pętli ul. Gen Maczka. Wskazane dokumenty są niezbędne do późniejszej realizacji właściwych prac budowlanych oraz ewentualne pozyskanie środków zewnętrznych na ich wykonanie.

Realizowane na terenie Miasta zadania inwestycyjne przyczyniają się do rozwoju naszego obszaru, ułatwią funkcjonowanie oraz zwiększą bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i osób odwiedzających. Niewątpliwie czas, w którym wykonywane są roboty budowlane stanowi pewne utrudnienia dla mieszkańców i w tym zakresie bardzo proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Życzę dużo zdrowia i optymizmu na nadchodzące miesiące.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski