Drukuj

logotypy ue

Miasto Jordanów pomimo znaczącej poprawy jakości powietrza nadal narażone jest na oddziaływanie niskiej emisji. Potwierdza to „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim” wykonana wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Miasto Jordanów zostało zaliczone do obszarów przekroczeń stężeń zanieczyszczeń benzo(a)pirenu/rok.

 

W dokumencie określono, że zanieczyszczenie to powstaje w wyniku spalania paliw stałych tj. węgla i drewna, w urządzeniach o niskiej sprawności. Przekroczenia stężeń tych substancji grożą poważnymi konsekwencjami dla zdrowia.

Wymiana starych kotłów na gazowe kotły kondensacyjne

Najlepszą metodą ograniczania emisji pyłów do powietrza jest wymiana starego kotła na gazowy kocioł kondensacyjny. Niewątpliwą zaletą kotłów gazowych jest ich bezobsługowość oraz brak zanieczyszczeń w domu spowodowanych przez przechowywanie i uzupełnianie paliwa.

Kotły kondensacyjne – zalety:

Na ogrzanie ok. 100 m2 powierzchni kocioł:

Skąd sprawność kotła >100%?

W pierwszym etapie procesu spalana jest mieszanka gazu z powietrzem, a uzyskane ciepło przez wymiennik ogrzewa wodę. Sprawność tego procesu, co oczywiste, nie może przekroczyć 100%. Ten proces zachodzi w każdym rodzaju kotła  gazowego.

Rzeczywista oszczędność dla typowego domu jednorodzinnego:

Działania ograniczające niską emisję – Miasto Jordanów

W dniu 2 października 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Miastem Jordanów w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Miasto Jordanów zrealizowało zadanie pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Miasta Jordanowa poprzez modernizację źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie w postaci dotacji w kwocie 156.250,00 zł. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 312.500,00 zł.

W ramach inwestycji wymienione zostało 50 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne kotły na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa) oraz kotły olejowe, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 11.778,70 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski

Przypominamy, że od roku 2017 obowiązuje w Małopolsce uchwała antysmogowa. Wprowadza ona ograniczenia i wymogi, które stopniowo będą doprowadzać do wyeliminowania z naszego otoczenia urządzeń przestarzałych i niskosprawnych. Wprowadza ona także całkowity zakaz wykorzystania najniższej jakości węgla oraz mokrego drewna, które generują największe zanieczyszczenie powietrza.

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzystają z ekologicznego ogrzewania – gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń.

Okresy przejściowe

Do końca 2022 r. – wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Do końca 2026 r. – wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4).

Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.

Wymagania dot. jakości paliw

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (wymagane suszenie przynajmniej 2 sezony).

Program Czyste Powietrze

Nadal trwa nabór wniosków do programu Czyste Powietrze,  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

Nabór wniosków:

Nabory wniosków prowadzone będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

WFOSiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

Artykuł opracowany w ramach projektu:

„Obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie Miasta Jordanowa i Gminy Jordanów”

 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020